Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2569. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, stran 7235.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 17. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
1. člen 
Spremeni se tretji odstavek 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 75/08, 46/10, 46/14) tako, da se pravilno glasi:
»Voli se z glasovnicami, osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov strokovnih delavcev šole, strokovnih delavcev vrtca ter administrativno tehničnih delavcev, in sicer po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed strokovnih delavcev šole, strokovnih delavcev vrtca in administrativno tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 17. člena tako, da se pravilno glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, in sicer trije kandidati izmed strokovnih delavcev šole, en kandidat izmed strokovnih delavcev vrtca ter en kandidat izmed administrativno tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz posamezne skupine delavcev dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0001/2008-19
Rogašovci, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.