Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2563. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, stran 7211.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 24. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanovitev zavoda) 
(1) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Antona Globočnika Postojna (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08 in 29/10).
(2) Ustanoviteljica zavoda je Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, matična številka: 5883512 (v nadaljevanju ustanoviteljica).
(3) Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
(ime, sedež in pravni status zavoda) 
(1) Ime zavoda je: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna.
(2) Sedež zavoda je: Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna.
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.
(4) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
4. člen 
(pečat zavoda) 
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je vpisan sedež zavoda, na obodu pa ime zavoda. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, določi ravnatelj.
5. člen 
(organizacija zavoda) 
(1) Osnovna šola Antona Globočnika Postojna je matična šola, ki ima tudi:
– podružnico Bukovje na naslovu Bukovje 4, 6230 Postojna,
– podružnico Planina na naslovu Planina 152, 6232 Planina,
– podružnico Studeno na naslovu Studeno 68, 6230 Postojna.
(2) Podružnica šole ni pravna oseba in v pravnem prometu nima pooblastil.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ 
6. člen 
(šolski okoliš) 
(1) Zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednje ulice in naselja: Brezov drevored, Cesta na Kremenco, Cesta v Staro vas, Erazmova ulica, Gregorčičev drevored, Kajuhova ulica, Kettejeva ulica, Kidričevo naselje, Kraška ulica, Na Lokvi, Nova vas, Novi trg, Park pod Javorniki, Pivška ulica, Pod Jelovico, Prečna ulica, Pretnerjeva ulica, Rožna ulica, Stara vas, Stjenkova ulica, Štihova ulica, Titova cesta, Ulica dolomitskega odreda, Ulica Franca Smrduja, Ulica prekomorskih brigad, Ulica 1. maja, Ulica IX. korpusa, Volaričeva ulica, Župančičeva ulica.
(2) Šolsko območje podružnice Bukovje zajema naselja Bukovje, Predjama, Gorenje in Belsko razen hišnih številk 1, 2 in 3. V podružnici se učenci šolajo od prvega do petega razreda. Po zaključenem petem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Postojni.
(3) Šolsko območje podružnice Planina zajema naselja Planina in Liplje. V podružnici se učenci šolajo od prvega do šestega razreda. Po zaključenem šestem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Postojni.
(4) Šolsko območje podružnice Studeno zajema naselja Studeno, Strmca, Lohača in Belsko s hišnimi številkami 1, 2 in 3. V podružnici se učenci šolajo od prvega do petega razreda. Po zaključenem petem razredu nadaljujejo učenci šolanje v matični šoli v Postojni.
(5) Zavod vpisuje v šolo otroke, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju šolskega okoliša. Starši imajo pravico vpisati otroka v podružnico šole, na območju katere ima otrok stalno ali začasno prebivališče. Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se v šoli v šolskem okolišu, kjer otrok ali učenec prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
(6) Zavod se mora pred prepisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša posvetovati s šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec prebiva.
(7) V primeru, da vpis učencev v posameznem šolskem letu presega zmogljivost šole, se zavod s soglasjem ustanoviteljice dogovori s starši in drugimi osnovnimi šolami v občini o vpisu učencev na te šole.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen 
(dejavnost zavoda) 
(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
(2) Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovna dejavnost zavoda se opravlja kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
(3) Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnosti iz tega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
(4) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
V. ORGANI ZAVODA 
8. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda,
– svet staršev.
Svet zavoda 
9. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– predlaga ustanoviteljici razporeditev presežka oziroma način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni določeno drugače,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
10. člen 
(sestava in mandat sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda ima 11 članov in je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanoviteljice,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov staršev.
(2) Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje občinski svet občine ustanoviteljice v skladu s svojim statutom in poslovnikom.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki delavcev matične šole in en predstavnik delavcev podružnic.
(4) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v matično šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v podružnico. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
(5) Predsednika sveta in njegovega namestnika člani sveta izvolijo izmed svojih članov.
(6) Svet zavoda se lahko konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda, vendar ne pred iztekom mandata dosedanjega sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika dosedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda dosedanji svet zavoda.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
11. člen 
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda) 
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno objaviti v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike matične šole in podružnice šole skladno s tretjim odstavkom 10. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico, pretežni del delovnega časa oziroma učne obveznosti morajo opraviti v enoti, za katero kandidirajo. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se osebno z glasovnicami. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 10. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata določi z žrebom.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole, ki imajo aktivno volilno pravico.
12. člen 
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda) 
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike staršev otrok matične šole in podružnic šole skladno s četrtim odstavkom 10. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje kandidata h kandidaturi.
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč četrti odstavek 10. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se kandidata določi z žrebom.
13. člen 
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi,
– je odpoklican ali razrešen.
(2) Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov otrok ni več vključen v zavod oziroma ne obiskuje več enote, kot katere predstavnik je bil starš izvoljen. Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko ni več izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka. Članu sveta zavoda, ki je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda, preneha mandat z dnem imenovanja na to funkcijo.
(3) Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(4) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog najmanj 10 % članov sveta staršev.
(5) Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta. Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se opredeli, ali se z odpoklicem strinja ali ne.
(6) Na seji sveta staršev oziroma sestanku delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic, se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh članov sveta staršev.
(7) Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda se uporabljajo predpisi ustanoviteljice.
(8) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
14. člen 
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda) 
(1) Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti članov sveta zavoda lahko določi svet zavoda s poslovnikom.
Ravnatelj 
15. člen 
(ravnatelj zavoda) 
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela šole.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
16. člen 
(pristojnosti ravnatelja) 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanoviteljice, sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in vodjo podružnice šole,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti v času odsotnosti pisno pooblasti pomočnika ravnatelja ali drugega delavca zavoda.
17. člen 
(imenovanje ravnatelja) 
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz tega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
(3) Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(4) V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda.
(5) Ravnatelja imenuje svet zavoda. Delovno razmerje z izbranim kandidatom za delovno mesto ravnatelja se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljice,
– mnenje sveta staršev.
(7) Ustanoviteljica in svet staršev mnenje obrazložita. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Glasovanje izvede volilna komisija, ki jo imenuje učiteljski zbor.
(8) Če ustanoviteljica, učiteljski zbor ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
(9) Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
18. člen 
(razrešitev ravnatelja) 
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti ravnatelja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
19. člen 
(postopek za razrešitev) 
(1) Ravnatelja razreši svet zavoda.
(2) V primeru razrešitve po drugi, tretji in četrti alineji prejšnjega člena tega odloka mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
20. člen 
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja) 
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za eno leto.
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
21. člen 
(pomočnik ravnatelja) 
(1) V zavodu se v skladu z normativi lahko sistemizira delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se podrobno določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
(3) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa iz četrtega odstavka 17. člena tega odloka. Javni razpis ni potreben, če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda.
(4) Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
22. člen 
(vodja podružnice) 
(1) Podružnico šole vodi vodja podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice šole.
(2) Vodja podružnice šole opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci, s krajem in krajani, v katerem je podružnica,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Strokovni organi zavoda 
23. člen 
(strokovni organi zavoda) 
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
24. člen 
(učiteljski zbor) 
(1) Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
(2) Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
25. člen 
(oddelčni učiteljski zbor) 
(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
26. člen 
(razrednik) 
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen 
(strokovni aktiv) 
(1) Strokovne aktive v zavodu sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
(2) Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Svet staršev 
28. člen 
(svet staršev) 
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
(3) Svet staršev ima naslednje pristojnosti:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Svet staršev veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov.
(5) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica prisotnih članov.
(6) Svet staršev lahko sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi svoje delovanje.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
29. člen 
(premoženje v upravljanju zavoda) 
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice. Vrsto in obseg premoženja, ki ga ustanoviteljica da zavodu v upravljanje, se določi s sklepom o prenosu v upravljanje. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok. Podrobnejše medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja se določijo s pogodbo med ustanoviteljico in zavodom.
(3) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(4) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti soglasje ustanoviteljice. Soglasje ustanoviteljice, ki je zagotovila sredstva za pridobitev premoženja, mora zavod pri ravnanju s tem premoženjem pridobiti tudi, če ustanoviteljica tako določi.
(5) Zavod ima določeno območje, ki sodi v šolski prostor. Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanoviteljica dala zavodu v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.
30. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev,
– prispevkov učencev,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
(2) Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v skladu z zakonom, normativi in standardi; iz sredstev ustanoviteljice pa v skladu s kriteriji in merili ustanoviteljice, ki jih določi župan. Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za delovanje z letno pogodbo o financiranju v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanoviteljice, upoštevajoč zakonske obveznosti glede vrste in višine zagotavljanja sredstev.
(3) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
31. člen 
(šolski sklad) 
(1) Zavod ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju sklad), iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
(2) Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
32. člen 
(presežek prihodkov) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
33. člen 
(primanjkljaj sredstev) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
34. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
35. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljice predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO 
36. člen 
(druge medsebojne pravice in obveznosti) 
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta;
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni načrt in načrt razvoja zavoda;
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanoviteljica:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih sredstev, ki jih zagotavlja;
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonom in drugimi predpisi.
XI. POSLOVNA TAJNOST 
37. člen 
(poslovna tajnost) 
(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga institucija.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
38. člen 
(pravila zavoda) 
Zavod ima lahko pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S pravili se lahko urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
39. člen 
(drugi splošni akti) 
(1) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve.
(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE DOLOČBE 
40. člen 
(1) Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom po preteku mandata sedanjega sveta zavoda.
(2) Ravnatelj in člani sveta staršev opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
41. člen 
(1) Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
42. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Globočnika Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08 in 29/10).
(2) Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
XIV. KONČNA DOLOČBA 
43. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-7/2017
Postojna, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti