Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2537. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017, stran 7158.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
1. člen 
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 1/17) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin kontov.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
REBALANS 2 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.154.658
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.726.125
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.225.551
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.801.644
703 Davki na premoženje 
1.149.212
704 Domači davki na blago in storitve 
274.695
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.500.574
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
1.581.608
711 Takse in pristojbine 
13.234
712 Globe in druge denarne kazni 
52.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
853.732
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
804.091
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
710.974
721 Prihodki od prodaje zalog 
2.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
90.617
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
624.442
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
557.330
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU 
67.112
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
12.635.865
40
TEKOČI ODHODKI 
3.046.234
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
615.689
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
83.320
402 Izdatki za blago in storitve 
2.032.225
403 Plačila domačih obresti 
80.000
409 Rezerve 
235.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.709.157
410 Subvencije 
410.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.696.068
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
488.770
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.114.319
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.641.973
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.641.973
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
238.501
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 
130.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
108.301
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–481.207
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN KAP. DELEŽEV 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
950.529
55
ODPLAČILA DOLGA
950.529
550 Odplačila domačega dolga 
950.529
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.431.736
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–950.529
XI.
NETO FINANCIRANJE
481.207
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
1.431.736
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1000/2017
Cerknica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.