Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2536. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, stran 7157.

  
Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 10/05 – UPB, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) ter 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 23. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S temi pravili se ureja postopek za izvolitev predstavnikov Občine Borovnica v volilno telo 17. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana Državnega sveta.
Na podlagi zakonskih določil in v skladu s temi pravili izvoli Občinski svet Občine Borovnica (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana Državnega sveta.
2. člen 
Postopek izvolitve elektorja in predlaganja kandidata za člana Državnega sveta je potrebno izvesti v rokih, ki jih opredeljuje rokovnik volilnih opravil za volitve v Državni svet.
Razpis volitev in rokovnik mora župan nemudoma posredovati vsem članom občinskega sveta, najkasneje pa v roku 3 dni po prejemu.
II. VOLITVE ELEKTORJA OBČINE V VOLILNO TELO 
3. člen
Volilno telo za volitve člana Državnega sveta v 17. volilni enoti sestavljajo izvoljeni elektorji občin, ki sestavljajo volilno enoto.
Skladno z zakonom ima Občina Borovnica v volilnem telesu enega elektorja.
4. člen 
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v občini.
5. člen 
Kandidate za elektorja lahko predlagajo:
– vsak član občinskega sveta,
– svetniška skupina.
Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, koliko se jih voli.
Predlogi morajo biti pisni in morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča in delo, ki ga opravlja. Predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.
Predlogi se posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje 15 dni pred rokom, določenim za posredovanje predloga volilni komisiji volilne enote.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in občinski svet morata biti sklicana v rokih, ki omogočajo pravočasno oddajo kandidatur volilni komisiji.
6. člen 
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja po abecednem vrstnem redu prvih črk njihovih priimkov, z označbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se voli elektor.
7. člen 
Pred začetkom glasovanja občinski svet izmed svojih članov izvoli volilni odbor, ki ga sestavljata predsednik in dva člana.
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati navedeni po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu s 6. členom teh pravil.
Vsak član občinskega sveta glasuje lahko za največ toliko kandidatov, kolikor elektorjev se voli. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, oziroma če je več kandidatov dobilo enako število glasov, se kandidata določi z žrebom, ki ga opravi volilni odbor takoj na seji občinskega sveta.
8. člen 
Župan posreduje sklep občinskega sveta o izvolitvi elektorja volilni komisiji 17. volilne enote z vsemi potrebnimi prilogami.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
9. člen
Občinski svet lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
10. člen 
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico v občinah, ki sestavljajo 17. volilno enoto, skladno z zakonom.
11. člen 
Za postopek in način oblikovanja predloga ter določitev kandidata za člana Državnega sveta se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki opredeljujejo izvolitev elektorja.
12. člen 
Župan posreduje sklep občinskega sveta o določitvi kandidata za člana Državnega sveta volilni komisij 17. volilne enote z vsemi potrebnimi prilogami.
13. člen 
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
14. člen 
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0413-0001/2017-2
Borovnica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.