Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2582. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E), stran 7249.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16, 7/17 – popr.) je župan Občine Žirovnica dne 22. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Obvoznica Vrba (ŽA 1/E)
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA 
Ob regionalni cesti R3-638/1131 Žirovnica–Rodine je v dolžini 4 km nanizan niz vasi (Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče in Rodine). Za navezavo osrednjega dela tega niza (Zabreznica, Breznica, Doslovče) na regionalno cesto R2-452/0207 Žirovnica–Lesce in od tod v smeri proti Ljubljani, oziroma Jesenicam, vozniki uporabljajo lokalno cesto LC 150041 Breznica–Vrba, ki pa je v vasi Vrba zelo utesnjena in ovinkasta in ne omogoča normalne prevoznosti za tovorna vozila in avtobuse, prav tako se promet osebnih vozil na več mestih odvija enosmerno.
Za zagotovitev normalne prevoznosti za vse vrste vozil je potrebno zgraditi novo obvoznico, ki bo obšla vas Vrbo.
V preteklosti so se že iskale variante možne trase poteka obvozne ceste, ki bi povezovala regionalni cesti Žirovnica–Rodine in Žirovnica–Lesce. V sprejetem Občinskem prostorskem načrtu je vrisana sprejeta varianta, v kateri povezovalna cesta v prvem delu poteka v trasi obstoječe lokalne ceste Breznica–Vrba, v drugem delu pa obide vas Vrbo po severni in zahodni strani naselja in se priključi na regionalno cesto Žirovnica–Lesce približno 120 m od nadvoza železniške proge Ljubljana–Jesenice v smeri proti Lescam.
Obvozna cesta bo omogočila promet tovornim vozilom in avtobusom, razbremenila bo sorazmerno gost promet osebnih vozil skozi naselje po ozki in ovinkasti lokalni cesti, s tem pa bodo pred negativnimi vplivi okolja bolj zaščiteni kulturni objekti (Prešernova rojstna hiša, Prešernov spomenik, lipa s kamni). Izvedba obvoznice bo izboljšala pretočnost in varnost prometa, sovpada pa tudi z razvojno usmeritvijo regije za ohranjanje krajine, ambientov in podobe vasi.
Pravna podlaga
Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za obvozno cesto okoli naselja Vrbe je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami);
– Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 34/11, 76/12).
2. PREDMET TER OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
Obvoznica Vrba bi se začela v vasi Breznica takoj za predvidenim krožiščem pred cerkvijo in bi potekala po obstoječi lokalni cesti proti Vrbi. Obstoječa lokalna cesta je asfaltirana v širini 5,2 m do 5,6 m. Voziščna površina je do križišča z javno potjo JP 650251 Zabreznica–Zapuže (»cesarska cesta«) dobro ohranjena, od tega križišča do vasi Vrba pa je vozišče poškodovano in zakrpano. Vozišče se odvodnjava preko bankine na nižji teren.
Ob cesti Breznica–Vrba je urejena cestna razsvetljava. Pešci se gibljejo po bankini, kolesarski promet se odvija na vozišču.
V drugem delu je predviden potek obvoznice preko kmetijskih površin na severnem in zahodnem delu vasi Vrba. Teren je ravninski z lahnim padcem proti jugu. Približno 120 m pred priključkom na regionalno cesto Žirovnica–Lesce bi nova obvoznica prečkala naravno terensko stopnjo (ježo) z višinsko razliko približno 4 m.
Na celotni dolžini obvoznice ni vodotokov.
Na celotnem odseku predvidene obvozne ceste, od Breznice do priključka za vas Vrbo, je ob levem robu ceste predvidena še mešana kolesarska in pešpot.
Območje priključka
Načrtovana ureditev OPPN Obvoznica Vrba poteka v celoti v območju Občine Žirovnica in obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.:
63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 65/2, 66, 67/1, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 75, 77/1, 78, 79, 1714/1, 1714/2, 1717/1, 1717/2, 1721 vse k.o. Doslovče
in
435/7, 497, 498, 499/2, 500, 501, 502, 503, 505, 507/1, 507/2, 507/3, 508/1, 509, 510, 511, 834, 539, 516/8, 519/1, 520, 521, 522, 523, 524, 569/1, 570, 572/1, 574, 575, 576/3, 577, 578/1, 579, 580/1, 581, 622, 623/1, 624/2, 624/3, 960/2, 961/2, 382, 962/2, 963/1, 963/2, 964/1, 964/3, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973/3, 974/2, 975/2, 976/2, 977/1, 978/1, 1144, 1145, 1147/1, 1147/2, 1167/1 vse k.o. Zabreznica.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
V okviru priprave Občinskega prostorskega načrta za Občino Žirovnica so bile proučene različne možnosti poteka obvozne ceste. Izdelane so bile idejne rešitve preveritev variant trase A, B, C, D (CE DESIGN, Senično 56, 4294 Križe, št. P-127/05 z oktobra 2006). V končni fazi je bila izbrana nova rešitev – varianta E, s katero so soglašali vsi nosilci urejanja prostora in ovije severo-zahodno stran naselja Vrba. Na podlagi izbrane rešitve je bil izdelan idejni projekt (CE DESIGN, Senično 56, 4294 Križe, št. P-270/12 z decembra 2012). Idejni projekt bo služil kot strokovna podlaga pri izdelavi OPPN ŽA 1/E.
4. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPPN po priloženem terminskem planu.
Faza v postopku
Nosilec
Rok izvedbe
Sklep o pripravi OPPN
župan
22. 9. 2017
Izbira izvajalca 
pripravljavec
oktober 2017
Pridobivanje smernic in mnenj 
načrtovalec
december 2017 do januar 2018
Pridobitev mnenja MKO ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje
načrtovalec 
februar 2018
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
načrtovalec
marec 2018
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN 
pripravljavec
april, maj 2018
Stališča do pripomb
načrtovalec, pripravljavec
maj 2018
Izdelava predloga OPPN
načrtovalec 
junij 2018
Pridobivanje mnenj k OPPN
načrtovalec
julij 2018
Izdelava usklajenega predloga OPPN
načrtovalec
avgust 2018
Sprejem odloka o OPPN na občinskem svetu in objava v uradnem glasilu
župan, občinski svet, občinska uprava
september 2018
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE OPPN 
Nosilci urejanja prostora, katerim bodo podane vloge za izdajo smernic za načrtovanje OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
11. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska, Poljska pot 4, 4248 Lesce
12. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Komunala, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice
13. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Vodovod, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice
14. Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
15. Enos d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice
16. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN, ki ga občina pripravi na podlagi sprejetih stališč do pripomb in pošlje nosilcem urejanja prostora, morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb in da je mnenje dano.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM OPPN 
Vse finančne obveznosti v zvezi s pripravo, izdelavo in sprejemom OPPN prevzema Občina Žirovnica v skladu s sprejetim načrtom razvojnega programa z oznako OB000-07-0010 »Obvoznica Vrba«, ki je sestavni del veljavnega proračuna Občine Žirovnica.
7. OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2017
Žirovnica, dne 22. septembra 2017
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost