Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2585. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje, stran 7257.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen 
(1) Koncedent po tem odloku je Občina Trebnje, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
(2) Koncesionar je lahko zasebni vrtec, zasebnik ali druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov na področju predšolske vzgoje in varstva.
II. PREDMET KONCESIJE 
3. člen 
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE 
4. člen 
Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid);
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca;
5. ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
6. ima letni delovni načrt;
7. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet;
8. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA 
5. člen 
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. cena programa,
2. ocena objekta, prostora in opreme,
3. lokacija vrtca oziroma oddelka,
4. število oddelkov v posameznem okolišu oziroma na razpisani lokaciji,
5. pisne pozitivne reference,
6. rok pričetka izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša opredelitev meril se določi v razpisni dokumentaciji.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
6. člen 
Do uveljavitve posebnega zakona, ki bo natančneje uredil podeljevanje koncesij, se podelitev koncesije izvede po postopku javnega razpisa. Za izvedbo postopka se smiselno uporabljajo določbe Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), ki se nanašajo na pravila in načine sporočanja v postopku ter dopustnosti strokovnega dialoga pred začetkom postopka.
7. člen 
Z objavo predhodnega informativnega obvestila koncedent sporoči svojo namero o načrtovani podelitvi koncesije. Vsebino predhodnega informativnega obvestila določa Priloga VI Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 1, v nadaljevanju besedila: Direktiva).
8. člen 
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
1. dejavnost, ki bo predmet koncesije,
2. območje izvajanja koncesije,
3. pogoje za opravljanje dejavnosti,
4. čas, za katerega se dodeljuje koncesija,
5. rok, do katerega se sprejemajo prijave,
6. postopek oddaje prijave,
7. kriteriji/merila za izbiro,
8. čas odpiranja ponudb,
9. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
10. navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
11. navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
12. določbe o pravnem varstvu v postopku podelitve koncesije.
9. člen 
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
10. člen 
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
11. člen 
(1) Ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo strokovnjaki pravne, ekonomske ali druge ustrezne stroke.
(3) Komisija iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in predlaga najustreznejšega ponudnika.
(4) O izbiri koncesionarja odloči upravni organ z upravno odločbo.
(5) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen 
Če se na razpis ne javi nobeden ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen 
(1) Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.
(2) Koncedent najpozneje v 48 dneh po sklenitvi pogodbe o koncesiji pošlje v objavo obvestilo o podelitvi koncesije z rezultati postopka podelitve koncesije. Vsebino obvestila o podelitvi koncesije določa Priloga VIII Direktive.
(3) Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
14. člen 
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas desetih let, z možnostjo podaljšanja v skladu z zakonom.
(2) S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
1. predmet koncesije,
2. cena programa,
3. obseg izvajanja dejavnosti,
4. začetek izvajanja koncesije,
5. rok za odpoved koncesije,
6. sredstva, način in pogoje financiranja s strani koncedenta,
7. čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,
8. dolžnosti in načini poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in okoliščinah, ki utegnejo vplivati na opravljanje dejavnosti predmeta koncesije,
9. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,
10. način spreminjanja koncesijskega razmerja oziroma koncesijske pogodbe,
11. prenehanje koncesijske pogodbe,
12. pogoje, način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,
13. druge določbe, pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.
15. člen 
Koncedent ne zagotavlja sredstev za izvajanje nadstandardnega programa v vrtcu s koncesijo.
16. člen 
Razlogi za prenehanje koncesije so naslednji:
– potek trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– odpoved z odpovednim rokom najmanj 6 mesecev,
– sporazumno,
– odvzem koncesije.
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja organ občinske uprave, ki je pristojen za področje predšolske vzgoje.
18. člen 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, če:
1. koncesionar krši določila koncesijske odločbe ali pogodbe,
2. ne opravlja dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi,
3. ne upošteva rokov in pozivov koncedenta v zvezi z nadzorom koncesijske pogodbe,
4. koncesionar v roku, določenem s pogodbo, ne začne opravljati koncesijske dejavnosti,
5. se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,
6. koncesionar krši zakonodajo.
(2) Koncesija se odvzame z upravno odločbo.
19. člen 
Koncesionar lahko prenese opravljanje koncesionirane dejavnosti samo z dovoljenjem koncedenta.
VII. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-20/2017
Trebnje, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.