Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2588. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje, stran 7262.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16., 20., 95. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04, 115/04, 38/06, 34/13, 90/15, 79/16) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13) se spremeni 2. člen odloka, ki se po novem glasi:
»2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja ceste, razen naslednjih izrazov, ki imajo naslednji pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest;
– »občinske ceste« so (1) ceste, ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje kategorizirane kot lokalne ceste in (2) javne poti;
– »javno podjetje« je Komunala Trebnje d.o.o., matična številka: 5243858000, davčna številka: 96907436, s sedežem na naslovu Goliev trg 9, 8210 Trebnje;
– »pristojni občinski organ« je notranje organizacijska enota občinske uprave, pristojna za ceste;
– »krajevne skupnosti« so ožji deli občine, kot izhaja iz 3. člena Statuta Občine Trebnje.«
2. člen 
Spremeni se 24. člen, ki se po novem glasi:
»24. člen 
(cena za opravljanje javne službe in način plačila) 
(1) Cene za storitve javne službe in način plačila javnega podjetja se določijo s pogodbo med Občino Trebnje, krajevnimi skupnostmi in javnim podjetjem. Cene storitev ne smejo presegati tržne cene.
(2) Cene, določene v pogodbi med Občino Trebnje in javnim podjetjem se povzamejo tudi v posameznih pogodbah med krajevnimi skupnostmi in javnim podjetjem.
(3) V primeru dvoma mora javno podjetje občini dokazati, da je pogoj iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjen.«
3. člen 
Spremeni se 25. člen, ki se po novem glasi:
»25. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe, ki je določena v pogodbi, sklenjeni med občino in javnim podjetjem, opravlja pristojni občinski organ ali oseba, ki je s strani občine pooblaščena za nadzor (v nadaljevanju: nadzornik občine).
(2) Nadzor nad izvajanjem javne službe, ki je določena v pogodbi, sklenjeni med krajevnimi skupnostmi in javnim podjetjem, opravlja oseba, pooblaščena za nadzor s strani posamezne krajevne skupnosti (v nadaljevanju: nadzornik krajevne skupnosti).
(3) Javno podjetje mora nadzorniku občine in nadzorniku krajevne skupnosti posredovati dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.«
4. člen 
V odlok se umesti 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen 
(pogodba o izvajanju javne službe) 
(1) Krajevne skupnosti in javno podjetje najkasneje do pričetka izvajanja zimske službe 2017/18 sklenejo pogodbo, s katero podrobneje uredijo pogoje in način izvajanja javne službe.
(2) Sestavni del pogodbe je izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti.«
5. člen 
(objava in veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2017
Trebnje, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.