Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 1556/2017 Ob-3139/17, Stran 2377
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Draga Kobla Maribor, ki je bil sprejet na 3. seji sveta dne 27. 9. 2017, Svet zavoda Osnovne šole Draga Kobala Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda s podružnico.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjeno kopijo diplome, odločbe o nazivu, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, če ga kandidat ima (lahko se opravi v prvem letu ravnateljevanja), dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Draga Kobala Maribor