Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, stran 7189.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 14/17) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.160.655
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.190.204
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.151.384
700 Davki na dohodek in dobiček
2.653.647
703 Davki na premoženje
353.792
704 Domači davki na blago in storitve
143.845
706 Drugi davki
100
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.038.820
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
590.587
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
439.233
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
590.975
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
163.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
427.675
73 
PREJETE DONACIJE
29.931
730 Prejete donacije iz domačih virov
29.931
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
255.500
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
250.500
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
5.000
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
94.045
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
94.045
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.134.392
40 
TEKOČI ODHODKI
1.620.578
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
448.322
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.758
402 Izdatki za blago in storitve
1.078.498
403 Plačila domačih obresti
25.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.964.843
410 Subvencije
282.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.086.164
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
165.407
413 Drugi tekoči domači transferi
431.272
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.405.567
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.405.567
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
143.404
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, 
ki niso pror. upor. 
140.404
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
26.263
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB v EUR
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
20.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
20.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti
20.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–20.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA v EUR
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
118.386
50 
ZADOLŽEVANJE
118.386
500 Domače zadolževanje
118.386
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
169.533
55 
ODPLAČILA DOLGA
169.533
550 Odplačila domačega dolga
169.533
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–44.884
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–51.147
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–26.263
Stanje sredstev na računih dne 
31. 12. preteklega leta
44.884
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2017-1
Miren, dne 20. septembra 2017
 
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.