Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II, stran 7259.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 12/17 in 20/17) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. 
KONTOV
OPIS
LETO 2017 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.929.209,11
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.534.603,46
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.591.168,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.186.288,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.080.480,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
324.400,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.943.435,46
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
698.987,46
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
11.225,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
47.300,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
75.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.110.923,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.332.000,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
532.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
800.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
4.500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
4.500,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.058.105,65
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
565.246,18
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
492.859,47
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.188.229,16
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.977.792,21
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
621.032,85
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
92.944,55
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.137.765,80
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
82.600,00
409
REZERVE
43.449,01
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.169.499,61
410
SUBVENCIJE
147.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.206.465,09
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
622.724,20
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.193.310,32
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.654.897,34
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.654.897,34
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
386.040,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
222.756,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
163.284,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–2.259.020,05
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.660,80
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
4.660,80
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
4.660,80
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.660,80
C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.040.322,00
50
ZADOLŽEVANJE 
1.040.322,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.040.322,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
547.774,55
55
ODPLAČILA DOLGA 
547.774,55
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
547.774,55
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.761.811,80
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
492.547,45
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.)
2.259.020,05
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.761.811,80
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-201/2016-201
Trebnje, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.