Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 5107-2/2017/7 Ob-3142/17, Stran 2353
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Minister za zunanje zadeve je imenoval komisijo za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS).
Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.
Prijavitelji pri prijavi projektov upoštevajo: pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov, učinkovitost razvojnega sodelovanja, skladnost politik za razvoj, lastništvo držav nad lastnim razvojem in partnerstvo za trajnostni razvoj. Projekti morajo biti trajnostno naravnani in morajo izhajati iz potreb partnerskih držav ter upoštevati njihovo absorpcijsko sposobnost. Prijavitelji naj pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju projektov v največji meri prispevajo k zaščiti in varovanju okolja.
V izvajanje projektov morajo biti na primeren in učinkovit način vključeni lokalni partnerji. V vsak projekt, ki se izvaja v Podsaharski ali Severni Afriki, mora prijavitelj vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo.
Prijavitelj lahko v izvajanje projekta pri sklopu A vključi tudi partnerja iz zasebnega ali javnega sektorja. Prispevek partnerja je lahko v materialni, finančni ali storitveni obliki in mora predstavljati vsaj 5 odstotkov od višine financiranja ministrstva. V tem primeru bo prijavitelj pri ocenjevanju dobil dodatne točke.
Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope:
Sklop A: Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri
Razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav1.
1 Seznam OECD DAC LDC: https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
Izhodišča:
Prispevati k trajnostnemu upravljanju energetskih in naravnih virov. Treba je skrbno ravnati z naravnimi viri in aktivnosti usmeriti v zaščito okolja. Dostop do naravnih virov je osnova za doseganje osnovnih človekovih potreb. Prispevek k trajnostnemu upravljanju vodnih virov vodi v miroljuben razvoj, kar se odraža v zaščiti količine in kakovosti vodnih virov. Prispevati k trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi, ki prinaša številne pozitivne učinke za gozd, eko-sistem in samo družbo. Nezakonita sečnja in z njo povezana trgovina imata številne negativne učinke na ekološkem in družbenem področju. Povečati odpornost, prehransko varnost, trajnostno oskrbo s hrano in samozadostnost s prilagajanjem podnebnim spremembam in uporabo lokalnih rešitev.
Predlagane aktivnosti:
– ohranjanje naravnega okolja; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostna raba naravnih virov; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostno upravljanje vodnih virov za zaščito količine in kakovosti vodnih virov; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostno in večnamensko upravljanje gozdov ter zmanjšanje nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine z lesom in lesnimi proizvodi; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– izobraževanje in ozaveščanje o varovanju okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju energetskih in naravnih virov; ciljna skupina: učenci osnovnih in srednjih šol, lokalne skupnosti, splošna javnost;
– skrb za ohranjanje vodnih virov na območjih, ki jim grozi pomanjkanje vode zaradi podnebnih sprememb; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– spodbujanje poljščin, odpornih na suše, ter izgradnja namakalnih sistemov za soočanje s podnebnimi spremembami; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– ipd.
Uresničitev podciljev trajnostnega razvoja oziroma usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 6.3: Do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe v svetu.
Podcilj 6.4: Do leta 2030 doseči precej bolj gospodarno rabo vode v vseh panogah in zagotoviti trajnostni odjem in oskrbo z vodo kot odgovor na pomanjkanje vode ter občutno zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi tega
Podcilj 6.5: Do leta 2030 uvesti celovito gospodarjenje z vodnimi viri na vseh ravneh, tudi s čezmejnim sodelovanjem, kadar je to primerno.
Podcilj 6.6: Do leta 2020 zavarovati in obnoviti ekosisteme, povezane z vodo, tudi gorska območja, gozdove, mokrišča, reke, vodonosnike in jezera.
Podcilj 6.a: Do leta 2030 okrepiti mednarodno sodelovanje in podporo krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju pri dejavnostih in programih v zvezi z vodo in sanitarno ureditvijo, vključno z zbiranjem padavinske vode, razsoljevanjem, gospodarno rabo, čiščenjem odpadne vode, recikliranjem in tehnologijami za ponovno uporabo.
Podcilj 7.1: Do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do zanesljive in sodobne oskrbe z energijo po sprejemljivih cenah.
Podcilj 7.2: Do leta 2030 občutno povečati delež obnovljivih virov energije med energetskimi viri.
Podcilj 7.a: Do leta 2030 okrepiti mednarodno sodelovanje ter tako olajšati dostopnost raziskav na področju čiste energije in čiste energetske tehnologije, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo ter naprednimi in čistejšimi tehnologijami fosilnih goriv, ter spodbujati naložbe v energetsko infrastrukturo.
Podcilj 7.b: Do leta 2030 razširiti infrastrukturo in posodobiti tehnologijo za sodobno in trajnostno splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju, zlasti najmanj razvitih državah, malih otoških državah v razvoju in neobalnih državah v razvoju, ob upoštevanju njihovih programov podpore.
Podcilj 12.2: Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo.
Podcilj 13.3: Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje.
Podcilj 13.b: Spodbujati mehanizme za povečanje zmogljivosti za učinkovito načrtovanje in upravljanje v povezavi s podnebnimi spremembami v najmanj razvitih državah in malih otoških državah v razvoju, tudi s poudarkom na ženskah, mladih ter lokalnih in zapostavljenih skupnostih.
Podcilj 15.2: Do leta 2020 spodbuditi trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, ustaviti krčenje gozdov, obnoviti degradirane gozdove ter bistveno povečati pogozdovanje in obnovo gozdov na svetovni ravni.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje 1 od navedenih podciljev trajnostnega razvoja.
Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija projekta s strani zunanjega evalvatorja. Prijavitelj bo sam izbral zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, ki je nepovezan s prijaviteljem in mora izkazati referenco s področja evalvacije projektov. Zunanji evalvator mora upoštevati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS2. Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbranemu izvajalcu najpozneje v začetku leta 2020. Kazalci za pripravo odgovorov na evalvacijska vprašanja bodo izhajali iz Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in drugih strateških dokumentov.
2 Evalvacijska politika in evalvacijske smernice: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/mednarodno_razvojno_sodelovanje/evalvacije_mednarodnega_razvojnega_sodelovanja/
Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od aktivnosti za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najkasneje do 15. oktobra 2020. Prijavitelj mora v finančnem načrtu projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičenost stroška evalvacije je predmet kvalitativne presoje ministrstva. Če izvajalec ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če bo strošek evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko ministrstvo zavrne povračilo stroškov.
Sklop B: Enakost spolov in krepitev moči žensk
Razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav3.
3 Seznam OECD DAC LDC: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
Izhodišča:
Krepitev moči žensk in deklic je izjemno pomembna za Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. S prizadevanji za enakost spolov in polnim uresničevanjem potenciala žensk in deklic bo možno v celoti uresničiti cilje trajnostnega razvoja. Slovenija se v okviru prednostnih vsebinskih področij MRS osredotoča tudi na enake možnosti, obenem pa je enakost spolov oziroma vključevanje vidika spola presečna tema slovenskega MRS. V okviru vsebinskega prednostnega področja krepitve enakih možnosti žensk in moških v partnerskih državah Slovenija deluje na naslednjih področjih: 1. ekonomska krepitev moči ter ekonomske in socialne pravice žensk, 2. procesi odločanja, 3. spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter 4. preprečevanje nasilja nad ženskami in deklicami.
S projektom želimo prispevati k izboljšanju življenjskih razmer žensk in deklic, vključno z zagotavljanjem dostopa do izobraževanja ter krepitvijo njihovega znanja in veščin. Želimo spodbujati večjo ekonomsko neodvisnost žensk, večje možnosti zaposlitve in večji dostop do procesov odločanja. Prispevati želimo k spoštovanju ekonomskih in socialnih pravic žensk in deklic ter njihovih spolnih in reproduktivnih pravic in k zmanjševanju nasilja nad njimi. Pri tem želimo upoštevati dodano vrednost, ki jo projekt lahko prispeva obstoječim aktivnostim na lokalni ravni, s posebnim poudarkom na ozaveščanju lokalne skupnosti (lokalne oblasti, civilna družba, lokalno prebivalstvo) in izgradnji njenih zmogljivosti.
Zahtevane aktivnosti:
– opismenjevanje in izobraževanje ter učenje praktičnih veščin in znanj žensk in deklic, ki jim omogočijo izvajanje pridobitne dejavnosti; ciljna skupina: ženske in deklice;
– spodbujanje sodelovanja žensk v procesih odločanja na lokalni ravni in sodelovanja organizacij, ki delujejo na področju krepitve moči žensk ter prispevajo k enakosti spolov, kot enakovrednih deležnikov v političnih in zakonodajnih procesih na vseh ravneh; ciljna skupina: ženske, lokalne organizacije;
– izobraževanje žensk in deklic o njihovih pravicah, še posebej o spolnih in reproduktivnih pravicah in zdravju; podpora izboljšanju dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja za vse; ciljna skupina: ženske in deklice, moški in dečki;
– preprečevanje in obravnava nasilja nad ženskami in deklicami, vključno z ozaveščanjem in izobraževanjem žensk, moških in mladih o vprašanjih tovrstnega nasilja, družbenih stereotipih glede družbenih vlog s ciljem spreminjanja vzorcev obnašanja in delovanja, stereotipov in družbenih norm ter zagotavljanje podpore žrtvam nasilja; ciljna skupina: ženske in deklice, moški in dečki, lokalne organizacije.
Uresničitev podcilja trajnostnega razvoja oziroma usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 3.7: Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje v nacionalne strategije in programe.
Podcilj 4.5: Do leta 2030 odpraviti razlike med spoloma v izobraževanju ter omogočiti enakopraven dostop do vseh ravni izobraževanja in strokovnega usposabljanja za zapostavljene skupine, med njimi invalide, domorodna ljudstva in otroke, ki živijo v težkih razmerah.
Podcilj 5.1: Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.
Podcilj 5.2: Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem in zasebnem življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste izkoriščanja, tudi spolno izkoriščanje.
Podcilj 5.5: Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje 1 od navedenih podciljev trajnostnega razvoja. Izbrati mora eno zahtevano aktivnost z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin.
Dodatno mora prijavitelj v projekt vključiti tudi aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti lokalnih organizacij z namenom spodbujanja enakih možnosti in krepitve moči žensk na področju izbrane zahtevane aktivnosti in v finančnem načrtu to finančno ovrednotiti.
Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija projekta s strani zunanjega evalvatorja. Prijavitelj bo sam izbral zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt, ki je nepovezan s prijaviteljem in mora izkazati referenco s področja evalvacije projektov. Zunanji evalvator mora upoštevati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS4. Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbranemu izvajalcu najpozneje v začetku leta 2020. Kazalci za pripravo odgovorov na evalvacijska vprašanja bodo izhajali iz Strategije MRSHP in drugih strateških dokumentov.
4 Evalvacijska politika in evalvacijske smernice: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/mednarodno_razvojno_sodelovanje/evalvacije_mednarodnega_razvojnega_sodelovanja/
Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od aktivnosti za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najkasneje do 15. oktobra 2020. Prijavitelj mora v finančnem načrtu projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne vrednosti projekta. Upravičenost stroška evalvacije je predmet kvalitativne presoje ministrstva. Če izvajalec ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če bo strošek evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko ministrstvo zavrne povračilo stroškov.
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva naše pravice
Razpisuje se do 1 projekt v eni od držav Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt).
Izhodišča:
Poučiti otroke o njihovih pravicah in medsebojnem spoštovanju z obvezno uporabo gradiva Naše pravice5. V izobraževanje se vključi čim več otrok iz posebej ranljivih skupin. Poleg tega o otrokovih pravicah poučiti njihove starše ali skrbnike ter učitelje in druge strokovne delavce v izobraževalnem sistemu.
5 http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/projekt_nase_pravice/
Zahtevane aktivnosti:
– izobraževanje, učenje in ozaveščanje otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva Naše pravice; ciljna skupina: otroci, zlasti tisti iz ranljivih skupin (etničnih ali verskih manjšin, beguncev, migrantov, iz drugih socialno šibkih okolij ipd.); s posebnim poudarkom na enakovredni udeležbi deklic in dečkov;
– izgradnja zmogljivosti in krepitev izobraževanja o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki bodo izvajali usposabljanje za pedagoške delavce (train the trainers) in pedagoški delavci, ki bodo izvajali izobraževanje za otroke;
– ozaveščanje staršev in ostalih pedagoških delavcev o otrokovih pravicah; ciljna skupina: starši ali skrbniki ter učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem sistemu.
Uresničitev podcilja trajnostnega razvoja oziroma usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 4.7: Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje navedeni podcilj trajnostnega razvoja. Izbrati mora vse zahtevane aktivnosti z upoštevanjem navedenih ciljnih skupin in izbrati vsebinsko kodo 15160 Človekove pravice.
Sklop D: Ozaveščanje javnosti, globalno učenje, zagovorništvo
Razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji.
Izhodišča:
Projekt vključuje tri vsebinska področja: ozaveščanje javnosti, globalno učenje in zagovorništvo.
Ozaveščanje javnosti je pomemben del razvojne politike, ki soustvarja razmere za njeno učinkovitost, zato je del uradne razvojne pomoči namenjen seznanjanju in ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu, ciljih in dosežkih na področju MRS.
Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja ter prispeva k razumevanju svetovnega dogajanja, njegovih vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti.
S pomočjo zagovorniških aktivnosti NVO ministrstvo uspešneje načrtuje in izvaja razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Informacije, ki jih NVO pridobijo v stiku s civilno družbo in lokalnimi organizacijami v partnerskih državah, prispevajo k zagovorništvu interesov civilne družbe. Hkrati imajo NVO tudi pomembno vlogo zagovornika javnega interesa.
Zahtevane aktivnosti:
– izdelava časopisa, ki se nanaša na dosežke in pozitivne zgodbe slovenskega MRS, in izvedba dogodka, z informiranjem javnosti preko družbenih omrežij in drugih medijev, preko katerega bo dosežena ciljna javnost; primer dobre prakse je na spletni strani ministrstva6; najmanj 10.000 izvodov (4 strani, format A4) na leto (enkrat letno) v vsaj 10 statističnih regijah Slovenije; ciljna javnost: širša javnost;
6 Primer dobre prakse na področju ozaveščanja javnosti: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/najboljse_novice_iz_sveta/
– priprava gradiv za izobraževanje o 17 ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na globalni dimenziji in razumevanju soodvisnosti ter povezanosti v svetu; ciljna javnost: osebe, ki se ukvarjajo s formalnim ali neformalnim izobraževanjem;
– izvedba usposabljanja, izobraževanja, delavnic:
a.) sodelovanje na Kulturnem bazarju: vsaj 1 delavnica in sodelovanje v vsaj 1 tematski razpravi na leto;
b.) usposabljanje mentorjev za natečaj Evropa v šoli: vsaj 1 usposabljanje na leto.
ciljna javnost: osebe, ki se ukvarjajo s formalnim ali neformalnim izobraževanjem;
– koordinacija in priprava skupnih stališč NVO glede pomembnejših dogodkov in priprave strateških dokumentov ministrstva: okvirno 5 odzivov na leto na poziv ministrstva.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vključuje vse zahtevane aktivnosti in izbrati vsebinsko kodo 99820 Spodbujanje ozaveščanja o razvoju. Ima pa možnost, da po lastni presoji vključi tudi druge aktivnosti in izbere vsebinsko kodo 99820 Spodbujanje ozaveščanja o razvoju. Vsebina časopisov, gradiv, vsebina sodelovanja v okviru Kulturnega bazarja in natečaja Evropa v šoli ter javne objave morajo biti predhodno usklajene z ministrstvom. Gradivo za izobraževanje o 17 ciljih trajnostnega razvoja morajo biti usklajeno z ministrstvom pristojnim za izobraževanje.
3. Okvirna višina finančnih sredstev in število razpisanih projektov
Ministrstvo za financiranje 2 razvojnih projektov v Podsaharska Afriki, 1 razvojnega projekta v Severni Afriki ter 1 projekta v Republiki Sloveniji v obdobju od 2018 do 2020 namenja do 545.000 EUR po naslednjih sklopih:
Sklop A: Projekt »Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri« v Podsaharski Afriki v eni najmanj razvitih držav v skupni vrednosti do 200.000 EUR, in sicer v letu 2018 do 60.000 EUR, v 2019 do 80.000 EUR in v 2019 do 60.000 EUR.
Sklop B: Projekt »Enakost spolov in krepitev moči žensk« v Podsaharski Afriki v eni najmanj razvitih držav v skupni vrednosti do 200.000 EUR, in sicer v letu 2018 do 60.000 EUR, v 2019 do 80.000 EUR in v 2020 do 60.000 EUR.
Sklop C: Projekt »Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice« v Severni Afriki (Alžirija, Tunizija ali Egipt) v skupni vrednosti do 45.000 EUR, in sicer v letu 2018 do 15.000 EUR, v 2019 do 15.000 EUR in v 2020 do 15.000 EUR.
Sklop D: Projekt »Ozaveščanje javnosti, globalno učenje, zagovorništvo« v Republiki Sloveniji v skupni vrednosti do 100.000 EUR, in sicer v letu 2018 do 30.000 EUR, v 2019 do 35.000 EUR in v 2020 do 35.000 EUR.
Obdobje izvajanja projektov je od 1. januarja 2018 do 15. oktobra 2020. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. oktober 2020.7
7 Glej vzorec pogodbe.
Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega v zgornjem odstavku, če izvajalec sam zaprosi za nižji znesek.
Ob upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa (Merila za ocenjevanje) lahko komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, prerazporeditev razpisanih sredstev iz sklopa A v sklop B ali obratno, če v posameznem sklopu noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk ali ni prijavljen noben projekt za posamezni sklop. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka, kakor je navedeno v tem poglavju.
Če na sklop C in D ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, ministrstvo razpisanih sredstev ne razporedi v druge sklope.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ 2 projekta v okviru tega javnega razpisa, in sicer 1 v sklopu A, B ali C in 1 v sklopu D.
Prijavitelj za vsak projekt pripravi ločeno vlogo v skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje posebej v ločeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje naknadno po oddaji vloge ali zunaj poziva k dopolnitvi, komisija ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli v celoti ali delno prekliče.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, ki ima status pravne osebe, in jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.
5. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnitev predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila in obrazložitev glede izpolnjevanja pogojev.
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in dokazila:
1. Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1)
2. Finančni načrt projekta (obrazec št. 2)
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št. 3)
4. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4)
5. Delovni prevod (obrazec št. 5)
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da je za priloge, ki niso v angleškem in francoskem jeziku, treba priložiti delovni prevod dokumenta.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vloge
Prijavitelj odda vlogo v 1 originalnem izvodu. Zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja mora vse obrazce in izjave podpisati (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom8) in opremiti z uradnim žigom prijavitelja.
8 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
Prijavitelj mora v projektni dokumentaciji uporabiti pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno s presledki), kjer je to določeno.
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali kako drugače.
Poleg originalne vloge prijavitelj na ustreznem elektronskem nosilcu obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v obliki.pdf, ki jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v tem poglavju v točkah 1–5;
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika; v pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov mora biti navedeno:
(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje;
(b) polno ime pooblaščene osebe in njen naziv / funkcija v organizaciji;
(c) namen pooblastitve;
(d) obdobje, za katero se pooblastilo daje, če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge za javni razpis. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in žigosanemu izvirniku, izjema je točka 13 v obrazcu št. 1, pri kateri je dovoljeno, da so dokazila priložena le v elektronski obliki, tj. .doc (Word), .xls (Excel) itd. Prijavitelj na elektronskem nosilcu priloži tudi obrazec št. 1 v obliki .doc (Word) in obrazec št. 2 v obliki .xls (Excel).
Ustrezen elektronski nosilec je CD, DVD ali USB ključ in se po končanem postopku javnega razpisa prijavitelju ne vrača.
6. Merila za ocenjevanje
Vloge ocenjuje komisija, ki jo je imenoval minister za zunanje zadeve.
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo skladne z razpisnimi pogoji, opredeljenimi v merilih za ocenjevanje vlog pod točko »1. Skladnost projekta z osnovnimi razpisnimi pogoji«. Opredelitev posameznega merila je prijavitelju lahko v pomoč pri pripravi projektnega predloga.
Število točk po posameznih kategorijah meril za ocenjevanje vlog
Merilo / sklop
Vsebinska zasnova projekta
Cilji in načela MRS
Reference in promocija
Finančna zasnova projekta
Najvišje število točk
A
45
15
8
37
105
B
45
15
8
32
100
C
45
15
8
32
100
D
41
15
6
32
94
Projekt se uvrsti med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, če doseže vsaj 75 odstotkov vseh točk. Končna ocena komisije je povprečno število doseženih točk. Formula za izračun končne ocene je seštevek točk 3 ocenjevalcev, ki se deli s številom 3. Pri izračunu končne ocene se ne upošteva najnižje in najvišje število točk 2 ocenjevalcev.
V sklopu A se razpisuje do 1 projekt v eni izmed najmanj razvitih držav Podsaharske Afrike. Izbran bo tisti projekt, ki bo na podlagi meril za ocenjevanje dobil največ točk in bo dosegel prag 75 odstotkov vseh točk. Če v sklopu A ni prijavljen noben projekt ali noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se lahko med vsemi projekti, ki dosegajo prag 75 odstotkov vseh točk, izbere projekt iz sklopa B z naslednjim najvišjim številom točk.
V sklopu B se razpisuje do 1 projekt v eni izmed najmanj razvitih država Podsaharske Afrike. Izbran bo tisti projekt, ki bo na podlagi meril za ocenjevanje dobil največ točk in bo dosegel prag 75 odstotkov vseh točk. Če v sklopu B ni prijavljen noben projekt ali noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se lahko med vsemi projekti, ki dosegajo prag 75 odstotkov vseh točk, izbere projekt iz sklopa A z naslednjim najvišjim številom točk.
V sklopu C se razpisuje do 1 projekt v eni državi Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt). Če za sklop C ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, ob upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo na druge sklope.
V sklopu D se razpisuje do 1 projekt, ki se bo izvajal v RS. Če na sklop D ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, ob upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo na druge sklope.
7. Rok za oddajo vloge, način predložitve in opremljenost vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda do 3. 11. 2017, s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana. Prijavitelj lahko odda vlogo osebno v glavni pisarni ministrstva, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (žig pošte ali drugega pooblaščenega subjekta 3. 11. 2017). Vloga, ki ne bo oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.
Vloga se odda v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati polni naslov prijavitelja in biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020« št. 5107-2/2017/7, kot je razvidno iz obrazca št. 6.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo 8. 11. 2017 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1001 Ljubljana. Komisija se lahko odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti ter ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogi s pomanjkljivo dokumentacijo komisija v 8 delovnih dneh od odpiranja prijavitelja pisno pozove k dopolnitvi. Vloga se dopolni le na poziv komisije in na način, ki ga določi komisija. Rok dopolnitve določi komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.
9. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavrže se vloga:
– prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogoja iz 4. poglavja;
– ki ni vložena v skladu s 5. in 7. poglavjem;
– ki že ob prijavi na razpis nima priloženega obrazca št. 1 in obrazca št. 2, kakor je določeno v 5. poglavju;
– ki že ob prijavi na razpis nima obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4. in 5. točki 5. poglavja;
– ki je na poziv komisije prijavitelj ne dopolni v roku za dopolnitev ali je ne dopolni pravilno.
Zavrne se vloga:
– za katero komisija ugotovi, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 2. poglavja; komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– za katero komisija ugotovi, da se predlog projekta ne izvaja v državah in na vsebinskih področjih iz 2. poglavja; komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– ki je komisija ne oceni z zadostnim številom točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali druga oseba po njegovem pooblastilu o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v 8 dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
10. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o (so)financiranju. Izbranim izvajalcem bo ministrstvo posredovalo sklepe o izbiri in iz elektronskega naslova razvoj.mzz@gov.si poziv za sklenitev pogodbe s predlaganim datumom podpisa. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva odzvati v 8 dneh od prejema poziva, v nasprotnem primeru se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe v projektni dokumentaciji odpravi morebitne manjše nepravilnosti ter pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti, ki ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev. Izbrani izvajalec bo pred podpisom pogodbe izpolnil matriko logičnega okvirja.
Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ v razdelku »Javni razpisi«. Dokumentacija se lahko pridobi v tiskani obliki na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom po elektronski pošti razvoj.mzz@gov.si.
12. Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zahteva dodatna pojasnila na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 30. 10. 2017. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva; podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.
Ministrstvo za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost