Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2535. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017, stran 7156.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 20. redni seji dne 22. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17).
2. člen 
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.619.156
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.366.111
70
DAVČNI PRIHODKI
1.269.518
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.168.580
703 Davki na premoženje 
70.838
704 Domači davki na blago in storitve 
30.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
96.593
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
63.793
711 Takse in pristojbine 
1.100
712 Denarne kazni
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
19.200
714 Drugi nedavčni prihodki 
11.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
25.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
203.044
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
203.044
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.255.848
40
TEKOČI ODHODKI 
871.624
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
161.568
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.487
402 Izdatki za blago in storitve 
296.354
403 Plačila domačih obresti 
2.979
409 Rezerve 
386.237
41
TEKOČI TRANSFERI 
712.568
410 Subvencije 
23.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
455.066
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
55.579
413 Drugi tekoči domači transferi 
188.923
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
600.516
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
600.516
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
71.140
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
71.140
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–636.692
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
100.187
50
ZADOLŽEVANJE 
100.187
500 Domače zadolževanje 
100.187
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
19.561
55
ODPLAČILA DOLGA 
19.561
550 Odplačila domačega dolga 
19.561
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–556.066
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
80.626
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
636.692
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
556.066
3. člen 
V 10. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži za 100.187,00 EUR za namen: investicije v izgradnjo čistilne naprave Kunšperk.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 410-0002/2017-4
Bistrica ob Sotli, dne 22. septembra 2017
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak l.r.