Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica, stran 7195.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/12, 24/15) se v prvem odstavku 1. člena besedi »imenuje župan« zamenjata z besedilom »imenujeta občinski svet oziroma župan«.
2. člen 
V sedmem odstavku 2. člena se besedilo »ožjih delov občine« nadomesti s »krajevnih skupnosti«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti, članov drugih organov občine ter članov delovnih in projektnih skupin je osnovna mesečna plača poklicnega župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: plača župana).
(2) Za delovanje na sejah se upravičencem izplačuje sejnina. Posameznemu upravičencu pripada sejnina, če je na seji navzoč vsaj polovico trajanja seje. Sejnina se izplača na podlagi akta o imenovanju posameznika v določeno funkcijo in evidence prisotnosti na seji. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača polovična sejnina. Sejnina vključuje tudi potne stroške v zvezi z udeležbo na seji. Sejnine se ne izplačujejo za korespondenčne seje.«
4. člen 
Četrti odstavek 6. člena se črta.
5. člen 
Drugi odstavek 7. člena se črta.
6. člen 
Četrti odstavek 8. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
V petem odstavku se prvi stavek črta.
7. člen 
V drugem odstavku 9. člena se besedi »imenuje župan« zamenjata z besedilom »imenujeta občinski svet oziroma župan«.
8. člen 
Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »(plačila članom svetov krajevnih skupnosti)«
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Članom sveta krajevne skupnosti pripada za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti sejnina, in sicer:
– predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v višini 4 % plače župana,
– članu sveta krajevne skupnosti pripada sejnina v višini 1,5 % plače župana.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sejnina se članom sveta krajevne skupnosti izplača za največ osem sej v letu.«
Četrti odstavek se črta. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
9. člen 
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Članom občinske volilne komisije pripada za izvedbo volitev, ki niso splošne, ustrezno nadomestilo, ki ga določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč,
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil za izvedbo volitev.«
10. člen 
Za 11. členom se doda novo podpoglavje s pripadajočim členom:
»2.6. Poveljnik civilne zaščite
12. člen 
(mesečno nadomestilo) 
Poveljniku civilne zaščite pripada mesečno nadomestilo v višini 12 % osnovne plače župana, brez dodatka za delovno dobo.«
Dosedanji 12. do 15. člen se ustrezno preštevilčijo.
11. člen 
V drugem odstavku 13. člena se številka »12« spremeni v »13«.
12. člen 
14. člen se spremni tako, da se glasi:
»Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil stroškov se zagotovijo iz sredstev občinskega proračuna.«
13. člen 
V drugem odstavku 15. člena se številka »12« spremeni v »13«.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0019/2012-12
Miren, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost