Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

729. Družinski zakonik (DZ)
730. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J)

Sklepi

731. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.
732. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članice nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

792. Uredba o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov
793. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
794. Uredba o spremembah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
795. Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
796. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklepi

733. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Estonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
734. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Limi, v Republiki Peru
797. Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo
798. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

MINISTRSTVA

735. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
736. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
737. Odredba o spremembah Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomočkih
738. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
739. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2017
799. Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava

USTAVNO SODIŠČE

740. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 61. člena Zakona o prekrških
741. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih in delni razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča in sklepa Delovnega sodišča v Mariboru
742. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Kranju
743. Spremembe Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017

SODNI SVET

744. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča RS in predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

745. Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
746. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru izvajalcev laboratorijske medicine
747. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja
748. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2017
749. Poročilo o gibanju plač za januar 2017
800. Akt o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

750. Pristop h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
751. Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Ankaran

752. Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2017–2019«
753. Sklep o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ankaran

Beltinci

754. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci
755. Soglasje k določitvi cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2017 v Občini Beltinci

Bled

756. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2016

Braslovče

757. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Šporn

Brezovica

758. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brežice

759. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

Celje

760. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Dečkovo naselje – območje DN 10

Dobje

761. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2017
762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2017

Dobrepolje

763. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Grosuplje

764. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje

Ig

765. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku

Ivančna Gorica

766. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 2

Kobarid

767. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2018

Komen

768. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen

Koper

789. Sklep o določitvi cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper

Kostanjevica na Krki

769. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2017

Kranjska Gora

790. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017
791. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

Krško

770. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razvoj dejavnosti v južnem delu naselja Koprivnica (del EUP KOP 032)
771. Odlok o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
772. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
773. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško

Murska Sobota

774. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

Nova Gorica

775. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020

Slovenj Gradec

776. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 7.1)

Šalovci

777. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2017

Šempeter-Vrtojba

778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
779. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
780. Sklep o ukinitvi javnega dobra
781. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Šentjur

782. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur kot spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta Industrijske cone Šentjur
783. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – sprememba št. 3 (SD OPN 3)

Tržič

784. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič – (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Žiri

785. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2016
786. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
787. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
788. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

801. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti