Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

764. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, stran 2254.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št 111/13), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 52/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) in sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje z dne 8. 3. 2017 objavlja
C E N I K 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje 
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4506 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Slika 1
B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE;
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1295 EUR/m3
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Slika 2
3. Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0500 EUR/m3
4. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2692 EUR/m3
5. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3968 EUR/m3
6. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Slika 3
7. Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1258 EUR/m3
8. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1283 EUR/m3
9. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2465 EUR/m3
10. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Slika 4
C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1094 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0080 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1028 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0063 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1285 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati s 1. 4. 2017.
Št. 925/2017
Grosuplje, dne 20. marca 2017
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.