Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017

Kazalo

Ob-1839/17, Stran 831
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi, je na 5. redni seji dne 27. 2. 2017 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I- 269/12-24 in 47/15; v nadaljevalnem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2017.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi