Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

802. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB5)
803. Zakon o mednarodni zaščiti (uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-1-UPB1)
804. Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZRO-UPB1)

MINISTRSTVA

805. Pravilnik o spremembi Pravilnika o potniških ladjah

USTAVNO SODIŠČE

806. Odločba o ugotovitvi, da je bila v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor je v primeru pomešanja premoženja zakonitega in nezakonitega izvora omogočala odvzem celotnega pomešanega premoženjskega predmeta, in o ugotovitvi, da niso bili v neskladju z Ustavo 1. točka 4. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v preostalem delu, prvi odstavek 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in 6. točka 4. člena ter drugi odstavek 2. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, kolikor sta se nanašala na zakonca osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika
807. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, kolikor določa, da podatke, sporočila, posnetke ali dokazila, pridobljene z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis, odločba o ugotovitvi, da 153. člen ter prvi in drugi stavek drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo, odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 154. člena Zakona o kazenskem postopku  v delu, ki ni zajet v 1. točki izreka, ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov
809. Seznam tretjih držav iz 66. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
810. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2017
811. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Slovenske Konjice
812. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik
813. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
814. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak v Občini Šentilj
815. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
816. Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije

OBČINE

Brežice

817. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016
818. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
819. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

Celje

820. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”

Cerknica

821. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2016
822. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij
823. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, javne posesti in javnega dobra

Črnomelj

824. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2016

Dravograd

825. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
826. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2017

Hrpelje-Kozina

827. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah
828. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2017
829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

830. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2016
831. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2017
832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina
833. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v Občini Idrija
834. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

835. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

836. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Križevci

837. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo
838. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci
839. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Ljubljana

840. Avtentična razlaga prikazov višinskih kot v grafičnem načrtu 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« v povezavi z določbami 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)
841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana

Ljubno

844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno
846. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno

Metlika

847. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2016

Odranci

848. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2017

Semič

849. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2016
850. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič

Slovenj Gradec

851. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Sn3 – »Krnice2« – del

Slovenska Bistrica

852. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata zahod«
853. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I.« v Slovenski Bistrici

Škocjan

854. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016

Šmarje pri Jelšah

855. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
856. Odlok o dodeljevanju vrtov v zakup v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

857. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

Zagorje ob Savi

858. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SI 2 – Spodnje Izlake
859. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje poslovno-trgovskega centra ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi
860. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec

Žalec

861. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 1
862. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
863. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žirovnica

864. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2016

POPRAVKI

865. Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR)

Vlada Republike Slovenije

13. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldovo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje za Republiko Slovenijo
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela za Republiko Slovenijo
18. Obvestilo o začetku veljavnosti Pariškega sporazuma
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti