Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

854. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016, stran 2532.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. in 71. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 14. redni seji dne 28. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Škocjan za leto 2016 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija do 31. 12. 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
2.996.069
TEKOČI PRIHODKI 
2.537.903
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.225.120
700 Davki na dohodek in dobiček
1.980.992
703 Davki na premoženje
166.248
704 Domači davki na blago in storitve
73.770
706 Drugi davki
4.111
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
312.782
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
168.801
711 Takse in pristojbine
3.218
712 Globe in druge denarne kazni
15.125
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.154
714 Drugi nedavčni prihodki
88.486
72
KAPITALSKI PRIHODKI
169.265
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.499
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
161.767
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
74
TRANSFERNI PRIHODKI
288.651
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
288.651
II.
SKUPAJ ODHODKI 
2.334.597
40
TEKOČI ODHODKI 
790.085
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
233.740
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.365
402 Izdatki za blago in storitve
505.630
403 Plačila domačih obresti
349
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.020.652
410 Subvencije
52.806
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
665.993
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
76.585
413 Drugi domači transferi
225.267
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
487.599
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
487.599
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
36.261
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
19.095
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.166
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
661.472
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
94.940
50
ZADOLŽEVANJE
94.940
500 Domače zadolževanje
94.940
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
50.581
55
ODPLAČILA DOLGA
50.581
550 Odplačila domačega dolga
50.581
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII)–(II+V+VIII))
705.831
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
44.359
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–661.472
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
49.058
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Škocjan.
Št. 410-0004/2017
Škocjan, dne 28. marca 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.