Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

866. Uredba o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje

Sklepi

867. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov

USTAVNO SODIŠČE

868. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

869. Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

OBČINE

Ankaran

870. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

Cerkno

871. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017

Črnomelj

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj
873. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj
874. Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj za leto 2017

Dobrepolje

875. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrepolje

Dravograd

876. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2017

Gorenja vas-Poljane

877. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017

Jesenice

878. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v Občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim
879. Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice
880. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice
881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice

Kamnik

882. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2017

Kanal ob Soči

883. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
884. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
885. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Kranj

886. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah

Mozirje

887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2016

Razkrižje

888. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2017

Ribnica

889. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2016
890. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2017
891. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora Ri_2 Ribniška promenada
892. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi javne športne infrastrukture v Občini Ribnica

Rogašovci

893. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2016
894. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
895. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v Občini Rogašovci
896. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017

Sevnica

897. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
898. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica
899. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016
900. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici
902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
903. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici
904. Sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica
905. Sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica
906. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
907. Odredba o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici

Slovenske Konjice

908. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016
909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
910. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice
911. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek
912. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtna cona Tepanje
913. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 30 za del območja za šport in rekreacijo (UN2/019)
AAA Zlata odličnost