Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

902. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 2694.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16), sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (v nadaljevanju: SD ZN), ki jih je izdelal Demida arhitektura d.o.o, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. SD ZN 31/2016, marec 2017.
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Nova parcelacija;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega akta 
M 1:5000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
M 1:1000
3. Geodetski načrt 
M 1:500
4. Ureditvena situacija
 M 1:500
5. Prikaz prometne, komunalne in energetske infrastrukture 
M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
7. Načrt parcelacije 
M 1:500
8. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom
M 1:500
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 
3. člen
(1) Predmet SD ZN je del industrijske cone Sevnica – območje Metalika, ki na severovzhodni strani meji z občinskimi cestami, na zahodni strani s kompleksom Tanin d.d., na južni strani z nepozidanim stavbnim zemljiščem.
(2) Površina območja prostorske ureditve znaša 3.577,00 m².
(3) SD ZN se pripravi za območje, ki sega na zemljišča s parc. št.: 327/1, 328/3, 328/6, 326/1, k.o. Sevnica.
III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 
4. člen
Na koncu besedila trinajstega odstavka 10. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Dozidave objekta na območju SD ZN se locirajo tako, kot so prikazane v geodetsko zazidalni situaciji. Dovoljene so tolerance v smeri severovzhod in jugozahod s tem, da se mora upoštevat predpisani odmik od sosednjih parcel.
Znotraj obravnavane gradbene enote je dovoljenja gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, gradbeno inženirskih objektov ter začasnih objektov. Začasni objekti se postavijo na delu zemljišča gradbene enote, ki ne bo pozidan v prvi etapi.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov na območju SD ZN je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ograje so višine max. do 3,00 m, postavljene do parcelne meje, razen ob javni cesti in cestnem priključku, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti,
– podporni zidovi so AB konstrukcije, višine do 2,50 m, postavljeni do parcelne meje sosednjega zemljišča.«.
5. člen 
Na koncu besedila 18. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD ZN se tlorisna zasnova dozidav načrtuje po geodetsko zazidalni situaciji in prilagaja tehnologiji proizvodnega objekta, pri čemer se upošteva faktor zazidanosti ki znaša Fz = 0,8. Zaradi funkcioniranja dejavnosti so načrtovane dozidave višje od višine obstoječega objekta, pri čemer se upošteva maksimalna višina okoliških objektov, ki znaša 11,00 m. Določena maksimalna višina ne velja za tehnološko opremo, dimnike in silose.«.
6. člen 
Na koncu besedila 19. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD ZN so pri zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektih dovoljene izvedbe dvokapnih, enokapnih in ravnih streh naklona do 6°, ki so lahko skrite za masko. Na strehi so dovoljene izvedbe strešnih oken, svetlobnih trakov ipd., ter inštalacijske opreme. Pri začasnih objektih so dovoljene vse vrst strehe naklona do 40°.«.
7. člen 
Na koncu besedila 20. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Na območju SD ZN so dovoljene izvedbe različnih vrst fasadnih oblog v kombinaciji svobodno oblikovanih arhitekturnih detajlov. Pri fasadah je možna kombinacija več barv, ki morajo biti medsebojno barvno usklajene.«.
8. člen 
Na koncu besedila 22. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 7. – Načrt parcelacije.
Pri gradnji novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov nad in pod terenom, mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od obodnih parcelnih mej SD ZN oddaljen najmanj 4,00 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 2,00 m.
Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Novi gradbeno inženirski objekti (parkirišča, manipulacija, ograje, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, TK kabel) se lahko gradijo do parcelne meje sosednjega zemljišča.
Faktor zazidanosti gradbene enote (FZ) je največ 0,8 in je določen kot razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene enote.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v merilu 1:1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi nove gradbene enote.«.
9. člen 
Na koncu besedila tretjega odstavka 37. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH).«.
10. člen 
Na koncu besedila 40. člena se dodajo novi odstavki, ki se glasijo:
»Obravnavana prostorska ureditev ne leži v erozijskem in plazljivem območju.
Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice, se v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi način gradnje.
Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov, se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz območja urejanja.
Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim poročilom.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. stopnji EMS potresne intenzitete s pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 v skladu z Eurocodom 8.«.
11. člen 
Na koncu besedila drugega odstavka 42. člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Dozidave na območju SD ZN se načrtujejo v dveh etapah, kot sledi:
I. etapa:
– dozidava vzdolž celotnega obstoječega objekta in
II. etapa:
– dozidava na severovzhodni in jugozahodni strani objekta ter
– možna nadzidava obstoječega objekta do višine 11,00 m.«.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2016
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.