Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

880. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice, stran 2651.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 19. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice 
1. člen
(zvrsti turističnih prireditev) 
Prvi odstavek 7. člena Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 104/15, z dne 28. 12. 2015; v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi tega Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:
– Prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis),
– Etnološka prireditev,
– Festival (večdnevni),
– Prireditev z elementi inovativnosti,
– Druga turistična prireditev, ki se ne uvršča v eno izmed zvrsti iz prejšnjih alinej tega člena.«
2. člen 
(upravičenci) 
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev iz 7. člena Odloka, in sicer:
– neprofitne organizacije (društva in njim sorodne neprofitne institucije),
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.«
Drugi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci, navedeni v obeh alinejah prejšnjega odstavka, morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti organiziranja prireditev.«
Četrti odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Do prejema pomoči po tem Odloku niso upravičeni:
– subjekti, ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do občine s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali,
– prireditve v organizaciji gostinskih ponudnikov, ki se odvijajo v lastnih ali najetih gostinskih prostorih,
– prireditve z vstopnino ali kotizacijo.
3. člen 
(upravičeni stroški) 
Sedmi odstavek 10. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičencem se lahko dodeli do 100 % sofinanciranja upravičenih stroškov. Upravičeni stroški za samostojne podjetnike ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, se sofinancirajo največ do 50 % upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja posamezne vrste upravičenih stroškov iz prvega odstavka tega člena se podrobno določi z javnim razpisom.«
4. člen 
(postopek obravnave) 
Prvi in drugi odstavek 14. člena Odloka se spremenita tako, da se glasita:
»Strokovna komisija bo v roku desetih delovnih dni izvedla odpiranje vlog, ki ne bo javno. Preverila bo formalno pravilnost in izpolnjevanje pogojev.
Pristojni oddelek v roku desetih dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev vloge je deset dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.«
5. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Uporabljati se začne po pridobitvi mnenja o skladnosti z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba), ki ga izda ministrstvo, pristojno za spremljanje državnih pomoči. Odlok je veljaven za čas veljavnosti Uredbe.
Št. 007-24/2016
Jesenice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost