Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

913. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 30 za del območja za šport in rekreacijo (UN2/019), stran 2703.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 30 za del območja za šport in rekreacijo (UN2/019)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
Na osnovi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobno namensko rabo prostora BC.
Za območje UN2/019 je z Občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava OPPN 30.
Razlogi za pripravo
Ta OPPN ureja:
– ureditev športnih površin s pripadajočimi objekti
– gradnja enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov
– gradnja in rekonstrukcija prometne infrastrukture
– obstoječe gradnje s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji.
Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt in Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta
Območje urejanja OPPN obsega del v OPN določenega OPPN_30, prostorska enota urejanja prostora UN2/019.
Območje je določeno kot območje za šport in rekreacijo severno od regionalne ceste /Slomškova ulica, med Slovenskimi Konjicami in naseljem Loče.
Velikost območja OPPN del je cca 5430 m2. Ureditveno območje zavzema zemljišča s parc. št.: 223/2, 223/4, 223/5, 223/6 in 223/7 vse k.o. Loče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave prostorskega akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
10 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
Priprava osnutka prostorskega akta
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga 
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje
Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
RS Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Direkcija RS za infrastrukturo, Lava 42, 3000 Celje
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje
JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice
Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Direkcija Republike Slovenije za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira investitor Intercom Celje d.o.o., Teharska cesta 6B, 3000 Celje.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0013/2017
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost