Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

886. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah, stran 2655.

  
Na podlagi 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJPO) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Mestne občine Kranj na 26. redni seji dne 22. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN območja Či-2 – centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 59/12), v nadaljevanju OPPN.
Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. pod št. projekta P 129042 v avgustu 2016.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na spremembo pogojev v funkcionalni celoti FCA za gradnjo stavbe A2.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
3. člen 
V 5. členu se na koncu 2. točke drugega odstavka, ki se nanaša na program dejavnosti v funkcionalni celoti FCB doda besedilo, ki se glasi:
»Med slednje se lahko uvrščajo tudi avtomehanične delavnice, v povezavi z avtosaloni.«
4. člen 
V 8. členu odloka (pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) se v besedilu, ki se nanaša na točko A.2.1. Pogoji in usmeritve v funkcionalni celoti FCA v prvem odstavku nadomesti maksimalna tlorisna dimenzija oboda za stavbo A2, in sicer se številka 55,00 m nadomesti s številko 67,00 m.
Na koncu istega odstavka se doda besedilo, ki se glasi:
»Znotraj določenih maksimalnih dimenzij je za stavbo A2 dopustna rekonstrukcija in dozidava.«
V 8. členu se na koncu prvega odstavka, ki se nanaša na točko A.2.2 Pogoji in usmeritve v funkcionalni celoti FCB doda besedilo, ki se glasi:
»Med slednje se lahko uvrščajo tudi avtomehanične delavnice, v povezavi z avtosaloni.«
5. člen 
V 14. členu odloka (oskrba s plinom) se v celoti spremeni besedilo 1. točke, v katero se vključi tudi besedilo 3. točke, in se glasi:
»V severozahodnem delu območja poteka obstoječ prenosni plinovod P291, od R29 v km 11+853 – MRP Škofja Loka (premer 200 mm, tlak 50 bar, obč. Kranj), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Pri nadaljnjem projektiranju in posegih v prostor je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem pasu, ki znaša 2 x 65 m in varnostnem pasu, ki znaša 2 x 5 m. Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15). Za vse posege znotraj varovalnega pasu je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10) ter pridobiti pogoje in soglasje operaterja. Poteki tras plinovoda, priključki in naprave so razvidni iz grafičnega dela. V varovalnih pasovih je potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve.«
2. točka ostane nespremenjena, 3. točka se v celoti črta.
6. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo tudi na grafični del. Spremenijo se grafične priloge, v katerih je prikazana lega in velikost stavbe A2.
7. člen 
Spremembe in dopolnitve OPPN imajo naslednje priloge, ki so njihov sestavni del:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN
5. Povzetek za javnost
6. Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta.
III. KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-12/2016
Kranj, dne 30. marca 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost