Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

889. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2016, stran 2660.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 13. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2016 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.016.347,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.343.909,21
70 DAVČNI PRIHODKI
5.509.690,09
700 Davki na dohodek in dobiček
4.986.433,00
7000 Dohodnina
4.986.433,00
703 Davki na premoženje
322.826,59
7030 Davki na nepremičnine
236.295,98
7031 Davki na premičnine
615,43
7032 Davki na dediščine in darila
16.595,18
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
69.320,00
704 Domači davki na blago in storitve
200.430,50
7044 Davki na posebne storitve
1.947,71
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
198.482,79
71 NEDAVČNI PRIHODKI
834.219,12
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
592.585,56
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
15.282,03
7102 Prihodki od obresti
141,20
7103 Prihodki od premoženja
577.162,33
711 Takse in pristojbine
9.554,02
7111 Upravne takse in pristojbine
9.554,02
712 Globe in druge denarne kazni
26.400,98
7120 Globe in druge denarne kazni
26.400,98
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
87.145,47
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
87.145,47
714 Drugi nedavčni prihodki
118.533,09
7141 Drugi nedavčni prihodki
118.533,09
72 KAPITALSKI PRIHODKI
86.366,71
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
991,91
7202 Prihodki od prodaje opreme
991,91
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
85.374,80
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
2.759,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
79.869,51
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
2.746,29
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.586.071,64
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
758.932,10
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
684.232,82
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
74.699,28
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
827.139,54
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
827.139,54
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.929.259,98
40 TEKOČI ODHODKI
2.188.712,08
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
668.466,71
4000 Plače in dodatki
536.825,27
4001 Regres za letni dopust
17.459,36
4002 Povračila in nadomestila
32.874,29
4003 Sredstva za delovno uspešnost
19.298,20
4004 Sredstva za nadurno delo
13.407,46
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
32.839,80
4009 Drugi izdatki zaposlenim
15.762,33
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
93.152,80
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
50.368,70
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
40.379,64
4012 Prispevek za zaposlovanje
375,24
4013 Prispevek za starševsko varstvo
569,59
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
1.459,63
402 Izdatki za blago in storitve
1.383.032,79
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
231.873,66
4021 Posebni material in storitve
38.085,93
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
314.166,58
4023 Prevozni stroški in storitve
5.995,29
4024 Izdatki za službena potovanja
3.799,88
4025 Tekoče vzdrževanje
695.413,65
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
38.077,69
4027 Kazni in odškodnine
1.671,86
4029 Drugi operativni odhodki
53.948,25
403 Plačila domačih obresti
28.239,78
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
26.240,20
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
1.999,58
409 Rezerve
15.820,00
4090 Splošna proračunska rezervacija
15.820,00
4091 Proračunska rezerva
0,00
41 TEKOČI TRANSFERI
3.112.956,55
410 Subvencije
12.251,88
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
12.251,88
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.924.907,59
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
20.239,05
4119 Drugi transferi posameznikom
1.904.668,54
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
46.290,90
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
46.290,90
413 Drugi tekoči domači transferi
1.129.506,18
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
114.011,22
4132 Tekoči transferi v javne sklade
19.811,40
4133 Tekoči transferi v javne zavode
921.044,20
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
74.639,36
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.380.366,10
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.380.366,10
4201 Nakup prevoznih sredstev
1.845,13
4202 Nakup opreme
73.238,01
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.509.568,04
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
392.478,26
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
21.740,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja
130.830,27
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
250.666,39
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
247.225,25
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
96.161,21
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
64.261,10
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
31.900,11
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
151.064,04
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
151.064,04
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
87.087,58
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (I. -7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
115.186,16
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.042.240,58
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.904,64
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.904,64
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.904,64
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
1.904,64
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.904,64
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
262.987,26
55 ODPLAČILA DOLGA
262.987,26
550 Odplačila domačega dolga
262.987,26
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
199.862,16
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
63.125,10
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–173.995,04
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–262.987,26
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–87.087,58
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
604.057,57
4. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi na spletnih straneh občine.
Št. 4103-0001/2017
Ribnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost