Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

874. Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj za leto 2017, stran 2579.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 19. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti Občine Črnomelj za leto 2017 
I. 
Cenik zakupnin za kmetijsko rabo zemljišč se izračuna na podlagi bonitetnih točk ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča:
Dejanska kultura
Katastrski razred
Območje bonitete zemljišč
Letna zakupnina (v EUR/ha)
vrt
1–8
1–100
169,76
njiva
1–3
65–100
124,67
njiva
4–6
35–64
113,46
njiva
7–8
1–34
96,14
travnik
1–2
50–100
107,69
travnik
3–4
40–49
90,25
travnik
5–6
25–39
73,75
travnik
7–8
1–24
56,47
pašnik
1–2
50–100
45,35
pašnik
3–4
30–49
33,77
pašnik
5–8
1–29
22,81
pašnik – poraščen z gozdnim drevjem
1–8
1–100
11,38
sadovnjak
1–4
40–100
142,30
sadovnjak
5–8
1–39
113,46
vinograd
1–3
65–100
142,30
vinograd
4–6
35–64
113,46
vinograd
7–8
1–34
85,01
obore za živali
1–100
11,38
Ostalo (gozdni robovi, brežine)
1–100
5,69
*upošteva se število bonitetnih točk iz katastrske evidence, razen če se ugotovi drugačna raba ali drugačna proizvodna sposobnost zemljišč, kot je določeno v katastru, se določi višina zakupnine na podlagi dejanskega stanja.
1. Na območjih z ugodno lego in večjim povpraševanjem se zakupnina lahko poveča za 20 %.
2. Na območjih, ki so demografsko ali kmetijsko ogrožena, se zakupnina lahko zmanjša za 20 %.
3. Za zakup razdrobljenih zemljišč v obsegu nad 3 ha se zakupnina lahko zmanjša za 15 %.
4. Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se določi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru, da zemljišče ni bilo oddano v zakup, se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50 % glede na ceno, določeno v prvi ponudbi.
5. Zakupniku, ki v soglasju z občino obnovi nasad ali usposobi zemljišče za kmetijsko rabo oziroma čisti ali vzdržuje večji obseg kmetijskih zemljišč (npr. celotno kmetijo), v lasti občine Črnomelj, se lahko za določen čas zakupnina zmanjša.
6. Zakupnina po posamezni zakupni pogodbi ne sme biti manjša od 40,00 EUR na leto.
7. Zakupniku se lahko v pogodbi odobri obročno odplačevanje zakupa. V kolikor nastopi obveznost plačila DDV-ja ga plača zakupnik.
8. O povečanju, znižanju ali oprostitvi plačila zakupnine za določeno dobo zaradi razlogov iz prejšnjih točk tega sklepa oziroma drugih razlogov (drugačna raba, sprememba kulture, morebitna socialna ogroženost zakupnika …) in o odobritvi obročnega odplačevanja zakupnine, odloča županja ob sklenitvi pogodbe.
9. Za določitev zakupnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun zakupnin. Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev zakupnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev zakupnin upošteva opravljena cenitev.
II. 
Cenik najemnin (zakupnin) za nepremičnine, ki se nahajajo v poselitvenem območju:
Območje
Letna najemnina (v EUR/m2)
Ožje območje mesta Črnomelj
1,40
Območje mesta Črnomelj – izven središča
1,20
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik, okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
0,90
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
0,60
Ostali kraji v Občini Črnomelj
0,30
Najemne pogodbe se sklepajo za stavbna zemljišča in druga zemljišča, za namene, ki so v skladu z lokacijsko informacijo. Najemnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 40,00 EUR na leto. Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača najemnik. Občina lahko, zaradi interesa lokalne skupnosti, oprosti plačila najemnine posamezna društva in organizacije.
Za določitev najemnin se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun najemnin. Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev najemnine bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, se za določitev najemnine upošteva opravljena cenitev
III. 
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev kmetijskih zemljišč
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na kmetijskih zemljiščih se upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Dejanska kultura
Odškodnina (v EUR/m2)
Vrt
2,41
Njiva
2,41
Travnik
1,35
Pašnik
0,47
Sadovnjak
2,41
Vinograd
2,41
Gozd
0,94
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka, se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
IV. 
Cenik odškodnin oziroma nadomestil za uporabo oziroma obremenitev ostalih zemljišč:
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v poselitvenem območju, ki so ali zazidljiva ali pa niso predvidena za gradnjo in so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva odškodnina/m2 opredeljena v naslednji tabeli:
Območje
Odškodnina (v EUR/m2)
Območje mesta Črnomelj 
9,00
Širše območje mesta Črnomelj (Svibnik, okolica Loke, Vojna vas, Kanižarica)
7,00
Večja naselja v Občini Črnomelj (Vinica, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči)
3,50
Ostali kraji v Občini Črnomelj
2,00
Pri obračunu odškodnin za ustanovitev služnostne pravice oziroma drugih stvarnih pravic na zemljiščih v kmetijskem območju, ki so v naravi javne površine (poti, ceste ipd.) se upošteva odškodnina kot je opredeljena zgoraj, vendar zmanjšano za 50 %.
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj ali služnostni upravičenec.
Odškodnina po posamezni pogodbi ne sme biti nižja kot 40,00 EUR.
Če Komisija za vodenje in nadzor postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, v konkretnem primeru oceni, da bi bilo za določitev odškodnine oziroma nadomestila bolj gospodarno naročiti cenitev s strani sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, ali kadar cenitev zahteva stranka, se za določitev odškodnine oziroma nadomestila upošteva cenitev.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
V. 
Oprostitev plačila odškodnine oziroma nadomestila za uporabo oziroma obremenitev zemljišč
1. Občina lahko služnostnega upravičenca oziroma lastnika gospodujoče nepremičnine oprosti plačila odškodnine za ustanovitev služnostne pravice, v kolikor se služnostni upravičenec za namen plačila odškodnine zaveže opraviti kakšna dela oziroma izboljšave v korist občine oziroma v javno korist ali na nepremičnini, ki je v lasti občine, npr. izkopi jarkov, zamenjava kablov ipd.
2. Občina lahko služnostnega upravičenca oziroma lastnika gospodujoče nepremičnine oprosti plačila odškodnine za ustanovitev služnostne pravice v primeru, ko gre za izgradnjo komunalne infrastrukture, in sicer vodovoda in kanalizacije, saj je izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, z namenom priključitve na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, kar je v javnem interesu.
Oprostitev iz te točke je možna:
a) ko je služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujoče nepremičnine, za namen izvajanja občinskih investicij, ki so v javnem interesu, z overjeno listino dovolil neodplačno obremenitev njemu lastnih nepremičnin s stvarnimi pravicami v korist Občine Črnomelj, in sicer v primerljivem obsegu, ali
b) če se služnostni upravičenec oziroma lastnik gospodujoče nepremičnine v pogodbi zaveže, da bo dovolil neodplačno obremenitev njemu lastnih nepremičnin s stvarnimi pravicami v korist Občine Črnomelj, v primeru izgradnje lokalne infrastrukture, vse v primerljivem obsegu.
3. Ne glede na prejšnjo točko ustanovitev služnosti ne more biti neodplačna za tiste pravne ali fizične osebe, ki so za obremenitev s služnostjo njim lastnih nepremičnin, pri gradnji lokalne infrastrukture, zahtevale odškodnino ali niso dovolile izgradnje infrastrukture.
4. O oprostitvi plačila odškodnine oziroma nadomestila za uporabo oziroma obremenitev zemljišč iz prejšnjih točk odloča županja ob sklenitvi pogodbe.
VI. 
Določitev najemnin, odškodnin oziroma nadomestil za namen oglaševanja
V primerih, ko se na nepremičninah v lasti Občine Črnomelj ustanavljajo stvarne pravice za namen oglaševanja ali se nepremičnine, ki so v lasti Občine Črnomelj, za namen oglaševanja oddajo v najem, se višina odškodnin oziroma nadomestil za ustanovitev stvarnih pravic oziroma višina najemnin ne obračuna po ceniku, ki je naveden v tem sklepu, pač pa na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj, Posebni del: Tarife občinskih taks (Uradni list RS, št. 65/07, 2/15 in 32/16).
VII. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-388/2016
Črnomelj, dne 30. marca 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost