Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice, stran 2652.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 19. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice 
1. člen 
(naslov Odloka) 
Spremeni se naslov Odloka, tako da se glasi:
»Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Jesenice«
2. člen
(upravičeni prejemniki) 
V tretjem odstavku 7. člena Odloka se doda stavek, ki se glasi: »Neupravičeni prejemniki pomoči po tem odloku so velika podjetja.«
Četrti odstavek 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec mora imeti sedež ali registrirano poslovno enoto oziroma stalno prebivališče v Občini Jesenice, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Jesenice. Upravičenci, ki imajo registrirano poslovno enoto v Občini Jesenice, morajo v tej enoti opravljati dejavnosti in imeti v tej enoti tudi zaposlene ljudi.«
3. člen 
(postopek obravnave) 
V prvem odstavku 13. člena Odloka se doda stavek, ki se glasi: »Nepravilno označene in nepravočasno prispele ovojnice bodo zavržene s sklepom in neodprte vrnjene pošiljatelju.«
Prvi stavek drugega odstavka 13. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni oddelek v roku 8 delovnih dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev.«
4. člen 
(Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj) 
Za četrtim odstavkom 18. člena Odloka se doda odstavek, ki se glasi:
»Neupravičeni stroški:
– drobni inventar.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
5. člen 
(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja) 
Druga alinea petega odstavka 20. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih vsaj za enega celega zaposlenega v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev oziroma je novo zaposlena oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred objavo razpisa in brez prekinitve razen pri prvi zaposlitvi novo zaposlene osebe.«
Peta alinea petega odstavka 20. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– Zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi, M1/M2 obrazcem in Potrdilom FURS o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev.«
Šesti odstavek 20. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sofinanciranja:
– Največ do višine 3 minimalnih plač, katere višino določi pristojno ministrstvo, skladno z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in spremembe). V primeru krajšega delovnega časa od polnega se sofinanciranje sorazmerno zmanjša.«
6. člen 
(spodbujanje poslovne dejavnosti) 
Za četrtim odstavkom 21. člena Odloka se doda odstavek, ki se glasi:
»Neupravičeni stroški:
– obvezni preventivni zdravstveni pregledi delavcev.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
7. člen 
(spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij) 
V šestem odstavku 22. člena se črta besedilo tretje alinee.
8. člen 
(sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov) 
V četrtem odstavku 23. člena se črta druga alinea, ki se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– velikost poslovnih prostorov ali obratov ne sme presegati 100 m2.
V petem odstavku 23. člena se črta tretja alinea.
9. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2014–2020. Uporabljati se začne po pridobitvi mnenja o skladnosti z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ki ga izda ministrstvo, pristojno za spremljanje državnih pomoči. Odlok je veljaven za čas veljavnosti Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
Št. 007-25/2016
Jesenice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost