Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

906. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, stran 2697.

  
Na podlagi 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US in 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15) je župan Občine Sevnica dne 3. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07 in 59/07) (v nadaljevanju: SDOLN-1).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SDOLN-1) 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16) (v nadaljevanju: OPN).
Območje poslovne cone Boštanj – TC Mercator je umeščeno na severovzhodnem robu naselja Boštanj, na desnem bregu reke Save, ob glavni državni cesti G1-5 Zidani Most–Krško–Drnovo, v neposredni bližini mostu čez reko Savo, ki je vstopna točka v naselje Sevnica. Na območju poslovne cone je v veljavi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (v nadaljevanju: OLN). Obravnavano območje je po namenski rabi prostora opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti.
Na območju OLN je na zemljišču s parc. št. 296/108, k.o. Boštanj, ki je v lasti Heta Asset Resolution, družbe za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, je zgrajen trgovski center Mercator, po veljavnem odloku severozahodno od trgovske stavbe v II. fazi predvidena širitev trgovskega centra.
Na navedeni zemljiški parceli se v trgovskem objektu izvaja trgovska dejavnost, ob katerem je zgrajeno parkirišče ter urejene zunanje prometne in zelene površine.
Nezazidano zemljišče na severozahodni strani obstoječe stavbe želi podjetje Avtoline AP d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem, ki je pobudnik in hkrati investitor priprave SDOLN-1, namesto za širitev trgovine v II. fazi, nameniti za gradnjo avtopralnice.
Ker so potrebe investitorja za gradnjo avtopralnice drugačne od določb veljavnega OLN, je potrebno spremeniti OLN v delu, ki se nanaša na del navedene zemljiške parcele.
Sprejem odloka SDOLN-1 bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objekta.
Ker se SDOLN-1 nanašajo samo na posamični poseg v prostoru, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, priprava in sprejem SDOLN-1 vodi po skrajšanem postopku.
3. člen 
(območje SDOLN-1) 
Obravnavano območje SDOLN-1 obsega zemljišče s parc. št. 296/108, k.o. Boštanj, skupna površina načrtovanih sprememb znaša cca 1.150,00 m².
Natančno območje SDOLN-1 se določi v dopolnjenem osnutku, ko bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, ker je lahko na podlagi pridobljenih smernic ugotovljena potreba po širši obravnavi območja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelajo se strokovne podlage, kot sestavni del SDOLN-1, ki bodo utemeljile ustreznost predlaganih rešitev ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev v izdanih smernicah in drugih podatkov.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Priprava SDOLN-1 bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
faza
nosilec
rok/dni
sklep o pripravi
župan
april, 2017
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
8
izdelava osnutka
izdelovalec
20
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora
15
usklajevanje smernic za načrtovanje
izdelovalec, občina
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec
20
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
20
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SDOLN v Uradnem listu RS
občina
10
javna razgrnitev in javna obravnava
občina, izdelovalec
15
zavzemanje stališč do pripomb
občina, izdelovalec
10
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti
občinski svet, občina
na naslednji seji OS
priprava predloga
izdelovalec
15
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
15
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec
10
sprejem odloka na občinskem svetu
občinski svet
na naslednji seji OS
objava odloka v Uradnem listu RS
občina
10
predaja končnega gradiva
izdelovalec
7
Okvirni rok za dokončanje celotnega postopka je 7–8 mesecev.
Okvirni predvideni roki se, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku, lahko tudi spremenijo, saj izdelovalec in pripravljavec SDOLN-1, na to ne moreta vplivati.
Za izdelavo SDOLN-1 naročnik in investitor zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje SDOLN-1 v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k predlogu SDOLN-1, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
5. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
6. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
7. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
8. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
9. HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana;
10. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
11. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8290 Boštanj;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se bo v postopku priprave SDOLN-1 za to izkazala potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SDOLN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen 
(obveznosti financiranja SDOLN-1) 
Izdelavo SDOLN-1, geodetskega načrta, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora ter vodenja postopka zunanjih izvajalcev, v celoti krije pobudnik in naročnik SDOLN-1, podjetje Avtoline AP, d.o.o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem.
Investitor mora po sprejemu in objavi SDOLN-1 Občini Sevnica predati 4 izvode v analogni obliki in digitalni obliki.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0003/2017
Sevnica, dne 3. aprila 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost