Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

890. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2017, stran 2662.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ribnica za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
PRORAČUN OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017
I. SPLOŠNI DEL
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.741.976,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.948.018,81
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.822.470,00
700 Davki na dohodek in dobiček
5.224.530,00
703 Davki na premoženje
396.640,00
704 Domači davki na blago in storitve
201.300,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.125.548,81
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
542.174,58
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
15.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.825,00
714 Drugi nedavčni prihodki
506.149,23
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
117.856,21
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
117.856,21
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.676.101,21
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
785.697,21
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.890.404,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.935.326,19
40 
TEKOČI ODHODKI
2.353.816,29
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
691.261,29
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.828,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.497.252,00
403 Plačila domačih obresti
32.475,00
409 Rezerve
33.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.213.703,63
410 Subvencije
19.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.093.504,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
40.072,63
413 Drugi tekoči domači transferi
1.061.027,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.191.806,27
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.191.806,27
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
176.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
89.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
87.000,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–193.349,96
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I. -7102)-(II.-403-404)
–161.014,96
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)
1.380.498,89
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
941.154,00
50 
ZADOLŽEVANJE
941.154,00
500 Domače zadolževanje
941.154,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.157.804,04
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.157.804,04
550 Odplačila domačega dolga
1.157.804,04
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–410.000,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–216.650,04
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
193.349,96
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
410.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(prihodki in odhodki) 
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2017. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do konca leta 2017.
5. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk. Namenski prihodki so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se nameni za načrtovano porabo v okviru podprograma 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna;
– vsi transferni prihodki, ki se namenijo projektom in programom, za katere so namenjeni;
– komunalni prispevki, ki se namenijo izgradnji regionalnega vodovoda Sodražica–Ribnica–Kočevje;
– prihodki iz naslova prodaje občinskega nepremičnega premoženja, ki se namenijo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja občine;
– pristojbine za gozdne ceste, ki se nameni vzdrževanju gozdnih cest;
– prihodki od koncesnin Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih in lokalnih cest;
– najemnine za stanovanja, ki se namenijo investicijskemu vzdrževanju stanovanj;
– sredstva požarne takse, ki se porabijo za nakup oziroma vzdrževanje gasilskih vozil oziroma gasilske zaščitne in reševalne opreme.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5 % obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu;
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 20 % obsega podprograma v sprejetem proračunu;
– med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma v celoti.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu skupaj s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Župan z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2017 za vsako prihodnje leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bo zapadel v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2017 za vsako prihodnje leto.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in/ali načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadržanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
1. ustavi prevzemanje obveznosti;
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojen organ občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike.
Župan mora o odločitvi iz prvega odstavka tega člena obvestiti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
10. člen 
(vključevanje novih obveznosti v proračun) 
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
11. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je pod-račun proračunske rezerve občine, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene opredeljene v 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 20.000 €. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz tega odstavka odloča občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine. Znesek splošne proračunske rezervacije znaša 13.000 €.
13. člen 
(sredstva za investicije) 
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2016 ali prej in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo. Pogoj za prenos sredstev je izdana naročilnica, prejet račun/situacija ali podpisana pogodba.
14. člen 
(plačevanje obveznosti) 
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
15. člen 
(sprememba delovnega področja neposrednega uporabnika ali njegova ukinitev) 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
16. člen 
(oddaja javnih naročil) 
Neposredni in posredni uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.
17. člen 
(poročilo o izvrševanju proračuna) 
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezerve.
18. člen 
(pristojnost za prevzemanje obveznosti) 
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi. Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
19. člen 
(razmejitev pristojnosti) 
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranjih kontrol. Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
20. člen 
(prosta denarna sredstva) 
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
21. člen 
(nakup in prodaja delnic oziroma deležev) 
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu, in če se s tem zaščiti občinski interes. V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
22. člen 
(pridobitev in odtujitev stvarnega premoženja) 
O pridobitvi in odtujitvi stvarnega premoženja občine odloča župan, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 20.000 evrov.
23. člen 
(nadzorni odbor) 
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in z 41. členom Statuta Občine Ribnica.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
24. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov.
Obseg sredstev se lahko v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
25. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 941.154 eurov.
26. člen 
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov) 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2017 lahko zadolžijo ali izdajo poroštva ob soglasju občinskega sveta.
27. člen 
(izdaja poroštev) 
Občina Ribnica v letu 2017 ne bo izdala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
(začasno financiranje) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ribnica v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
29. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-3-2017
Ribnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost