Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

897. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 2690.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Sevnica 
1. člen 
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) se v 6. točki 2. člena naslov sedeža »Primož 5« nadomesti z naslovom »Primož 6«.
V 7. točki 2. člena se naslov sedeža »Naselje heroja Maroka 24« nadomesti z naslovom »Glavni trg 19a«.
2. člen 
V 9. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.«
3. člen 
V šestem odstavku 22. člena se na koncu drugega stavka spremeni besedilo »na kateri je bilo vprašanje ali pobuda postavljeno« tako, da se glasi »na kateri sta bila vprašanje ali pobuda postavljena«.
4. člen 
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo »člana občinskega sveta« nadomesti z besedo »župana«.
5. člen 
V četrtem odstavku 98. člena se za besedno zvezo »in jo je s svojim podpisom podprlo« briše ponovljena besedna zveza » s svojim podpisom«.
6. člen 
V prvem odstavku 119. člena se beseda »določen« nadomesti z besedo »določenim«.
7. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost