Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

899. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016, stran 2691.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sevnica za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega člena.
Št. 410-0007/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.