Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

898. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 2690.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sevnica 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) se v prvem odstavku 19. člena na začetku stavka beseda »Svetnik« nadomesti z besedno zvezo »Član sveta«.
V drugem odstavku se beseda »svetnik« nadomesti z besedno zvezo »član sveta«.
V tretjem odstavku se na začetku prvega stavka beseda »Svetnik« nadomesti z besedno zvezo »Član sveta«.
V petem odstavku se besedilo »pravico do materialnih stroškov« nadomesti z besedilom »pravico do povračila materialnih stroškov«.
2. člen 
V drugem odstavku 27. člena se v prvem stavku za besedno zvezo »dopisno sejo« doda vejica.
3. člen 
V četrtem odstavku 30. člena se besedna zveza »v dnevi red« nadomesti z besedno zvezo »na dnevni red«. Za besedo oziroma se črta vejica.
4. člen 
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »odloči« vstavi vejica.
5. člen 
V četrti alineji 70. člena se za besedo »vključno« briše predlog »z«.
6. člen 
V 94. členu se beseda »deset« nadomesti z besedo »sedem«.
7. člen 
Naziv podpoglavja 8.5. se glasi tako, da se po novem glasi:
»8.5. Odstop članov sveta in drugih funkcionarjev občine ter članov delovnih teles in drugih organov«.
8. člen 
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinskega sveta in drugi občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu, podžupanu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom urejata zakon in statut občine.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči s sklepom.«
9. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2017
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina