Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2016, stran 2656.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 13. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2016, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2016 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
3.465.654,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.033.100,01
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.539.159,35
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.259.672,00
7000 Dohodnina 
2.259.672,00
703 Davki na premoženje 
205.657,61
7030 Davki na nepremičnine 
172.961,75
7031 Davki na premičnine 
218,79
7032 Davki na dediščine in darila 
8.480,28
7033 Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje 
23.996,79
704 Domači davki na blago in storitve 
66.314,54
7044 Davki na posebne storitve 
722,75
7047 Drugi davki na uporabo blaga 
in storitev 
65.591,79
706 Drugi davki 
7.515,20
7060 Drugi davki 
7.515,20
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
493.940,66
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
165.268,80
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 
33.000,00
7103 Prihodki od premoženja 
132.268,80
711 Takse in pristojbine 
2.810,69
7111 Upravne takse in pristojbine 
2.810,69
712 Globe in druge denarne kazni 
5.565,54
7120 Globe in druge denarne kazni 
5.565,54
714 Drugi nedavčni prihodki 
320.295,63
7141 Drugi nedavčni prihodki 
320.295,63
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
98.037,44
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
65.930,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 
65.930,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
32.107,44
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 
32.107,44
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
334.516,62
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
294.396,23
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
268.103,73
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
26.292,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
40.120,39
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 
40.120,39
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
3.232.938,26
40
TEKOČI ODHODKI 
1.049.351,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
246.003,17
4000 Plače in dodatki 
204.023,80
4001 Regres za letni dopust 
7.299,95
4002 Povračila in nadomestila 
10.817,53
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
2.105,72
4004 Sredstva za nadurno delo 
384,95
4005 Plače za delo nerezidentov 
po pogodbi 
11.295,21
4009 Drugi izdatki zaposlenim 
10.076,01
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
35.000,24
4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
18.999,20
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
15.083,95
4012 Prispevek za zaposlovanje 
126,53
4013 Prispevek za starševsko varstvo 
210,69
4015 Premije kolektivnega dodatnega 
in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 
579,87
402 Izdatki za blago in storitve 
663.929,48
4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve 
75.782,98
4021 Posebni material in storitve 
3.359,67
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
123.022,78
4023 Prevozni stroški in storitve 
1.630,48
4024 Izdatki za službena potovanja 
1.006,52
4025 Tekoče vzdrževanje 
368.982,96
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 
24.213,40
4029 Drugi operativni odhodki 
65.930,69
403 Plačila domačih obresti 
45.780,10
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
29.319,07
4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim institucijam
3.119,42
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
13.341,61
409 Rezerve 
58.638,81
4090 Splošna proračunska rezervacija 
15.963,95
4091 Proračunska rezerva 
40.846,42
4093 Sredstva za posebne namene 
1.828,44
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.213.268,17
410 Subvencije 
31.678,83
4100 Subvencije javnim podjetjem 
7.235,10
4102 Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom 
24.443,73
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
271.512,46
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
6.800,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
1.299,42
4119 Drugi transferi posameznikom 
263.413,04
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
96.767,58
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
96.767,58
413 Drugi tekoči domači transferi 
813.309,30
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
44.205,20
4133 Tekoči transferi v javne zavode 
769.104,10
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
886.301,03
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
886.301,03
4202 Nakup opreme 
7.222,30
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije 
204.318,95
4205 Investicijsko vzdrževanje 
in obnove 
609.907,65
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
12.047,50
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 
52.804,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
84.017,26
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
68.610,48
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
58.054,40
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 
8.681,87
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 
1.874,21
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
15.406,78
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 
15.406,78
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
232.715,81
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
278.495,91
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
770.480,04
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501) 
160.523,00
50
ZADOLŽEVANJE 
160.523,00
500 Domače zadolževanje 
160.523,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 
160.523,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551) 
382.529,17
55
ODPLAČILA DOLGA 
382.529,17
550 Odplačila domačega dolga 
382.529,17
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 
217.095,28
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 
165.433,89
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
10.709,64
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–222.006,17
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
–232.715,81
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
31.466,16
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.709,64€, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen 
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2017
Mozirje, dne 4. aprila 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost