Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

911. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek, stran 2701.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubovšek.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na podlagi pobude kmetije Podkubovšek, Tepanje 51, 3210 Slovenske Konjice, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100367140, iz katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetijske dejavnosti pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje prvih kmetijskih zemljišč (območje intenzivne kmetijske proizvodnje). Kmetija se nahaja je v centru naselja ob državni cesti in nima možnosti širitve, oddaljena od predvidene lokacije cca 500 m. Predmet obdelave je preselitev kmetije na novo lokacijo iz naselja s predvidenimi objekti: hlev, strojna lopa, silosi, shramba kmetijskih pridelkov in stanovanjska hiša.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hleva, strojna lopa, silosi, shramba kmetijskih pridelkov in stanovanjska hiša.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN) 
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov na delu parcele št. 1373/1 k.o. Tepanje-1107.
OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del, izdela se v analogni in digitalni obliki.
4. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema del zemljišča s parcelno številko 1373/1 k.o. Tepanje-1107 v velikosti približno 8000 m2. Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže izven območja OPPN.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor oziroma pobudnik. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora in izhodišča veljavnih prostorskih aktov Občine Slovenske Konjice.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni;
2. faza: pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po 40. členu Zakona o varstvu okolja / 30 dni;
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 45 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, v presojo po 42. členu Zakona o varstvu okolja);
4. faza: javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta / 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni;
6. faza: priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve / 14 dni od prejema vseh pripomb in predlogov;
7. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov;
8. faza: pridobitev mnenj / 30 dni (če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo);
9. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN, k predlogu pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
6. DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
7. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
8. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
9. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje
10. JKP Slovenske Konjice d.o.o., Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
11. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
12. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva za financiranje priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor, Andrej Podkubovšek, Tepanje 51, 3210 Slovenske Konjice.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0020/2016
Slovenske Konjice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost