Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

912. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtna cona Tepanje, stran 2702.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtna cona Tepanje 
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga 
Ocena stanja
Na obravnavanem območju je na podlagi sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) predvidena izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono.
Razlogi
Razlogi za pripravo OPPN so v pomanjkanju novih površin za gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter želja posameznih investitorjev gradenj in lastnikov zemljišč po celoviti ureditvi obravnavanega območja.
Pravna podlaga
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta
Območje prostorskega akta obsega parcelne številke 1301, 1302/2, 1305/2, 1307/1, 1307/2-del, 575/4, 578/7, 578/10, 578/11, 1225/1-del, 1294/3,1294/5, 1306, 1297/4, 1296/4, 1295/4, 1326, 1315-del vse k.o. Tepanje znotraj območja predvidenega OPPN 33 za območje industrijsko obrtne cone Tepanje (UN3/024) in OPPN 32 za del območja vzhodno od AC Tepanje do priključka na AC1 (UN3/005-del). Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
Na osnovi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobno namensko rabo prostora gospodarske cone IG. Za območje UN3/024 in za območje UN3/005-del je z Občinskim prostorskim načrtom predvidena izdelava OPPN.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta (OPPN) in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave OPPN
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
10 dni
Izdelava osnutka OPPN
30 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje in pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN po prejemu vseh smernic
25 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPPN
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb in predlogov
15 dni po zaključku javne razgrnitve
Sprejem stališč do pripomb
Izdelava predloga OPPN
30 dni
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga OPPN
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
5. DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
6. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
7. Direkcija RS za infrastrukturo, Lava 42, 3000 Celje
8. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
9. RS Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
12. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
13. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Lava 1, 3000 Celje
14. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice
15. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice
16. Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice na podlagi urbanistične pogodbe.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0021/2016
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost