Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

908. Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016, stran 2699.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 80/16 – ZIPRS1718) in 81. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun izkazuje:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.178.894
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.508.027
70
DAVČNI PRIHODKI
8.949.038
700
Davki na dohodek in dobiček
7.678.845
703
Davki na premoženje
872.812
704
Domači davki na blago in storitve
374.085
706
Drugi davki in prispevki
23.296
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.558.989
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
987.951
711
Takse in pristojbine
13.808
712
Globe in druge denarne kazni
24.650
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
34.532
714
Drugi nedavčni prihodki
498.048
72
KAPITALSKI PRIHODKI
43.335
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.056
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
42.279
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
5.000
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
612.532
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
599.989
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
12.543
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
10.000
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
10.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.609.931
40
TEKOČI ODHODKI
2.608.469
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
568.169
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
83.766
402
Izdatki za blago in storitve
1.782.943
403
Plačila domačih obresti
45.071
409
Rezerve
128.520
41
TEKOČI TRANSFERI
5.052.958
410
Subvencije
63.524
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.206.868
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
303.388
413
Drugi tekoči domači transferi
1.479.178
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.595.426
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.595.426
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
353.078
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
40.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
313.078
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
568.963
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
713
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
713
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
713
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–713
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
207.649
50
ZADOLŽEVANJE
207.649
500
Domače zadolževanje
207.649
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
406.667
55
ODPLAČILA DOLGA
406.667
550
Odplačila domačega dolga
406.667
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
369.232
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–199.018
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–568.963
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
536.605
9009
Splošni sklad za drugo
536.605
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov. Splošni del na nivoju trimestnih kontov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli pa na spletni strani občine.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4500-00001/2017-1(110)
Slovenske Konjice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost