Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

896. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017, stran 2688.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 15. seji dne 30. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 
1. člen
Občinski svet Občine Rogašovci na predlog Režijskega obrata, kot izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci.
2. člen 
Občinski svet Občine Rogašovci potrdi predračunsko ceno izvajanja storitev občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) v občini za leto 2017. Cena je sestavljena iz cene storitve in omrežnine.
3. člen 
(cena storitev in omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci) 
Cena je sestavljena iz fiksne cene omrežnine in variabilne cene storitev izvajanja javne službe.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2017 znaša 0,2400 EUR za m3 odvedene vode (brez DDV).
Polna omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda za leto 2017 znaša:
Enota mere 
Premer vodomera v DN
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV):
Omrežnina za odvajanje odpadnih voda
DN ≤ 20
9,8765
20 <DN<40
29,6296
40 ≤DN<50
98,7655
50 ≤DN<65
148,1482
65 ≤DN<80
296,2964
80 ≤DN<100
493,8273
100 ≤DN<150
987,6546
DN ≤ 150
1.975,3091
4. člen 
(cena storitev in omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci) 
Cena je sestavljena iz fiksne omrežnine in variabilne cene opravljanja storitev izvedbe javne službe.
Cena storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 1,1100 EUR za m3 očiščene odvedene odpadne vode (brez DDV):
Polna omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda znaša za leto 2017 znaša:
Enota mere 
Premer vodomera v DN
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV):
Omrežnina za čiščenje odpadnih voda
DN ≤ 20
4,9507
20 <DN<40
14,8520
40 ≤DN<50
49,5066
50 ≤DN<65
74,2599
65 ≤DN<80
148,5198
80 ≤DN<100
247,5331
100 ≤DN<150
495,0661
DN ≤ 150
990,1322
5. člen 
(subvencije in prilagojena vrednost omrežnine iz naslova stopnje izkoriščenosti omrežja) 
(1) Za ceno storitev čiščenja odpadne vode iz 4. člena tega sklepa se določi splošna subvencija v višini 50 % cene. Cena storitve gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode, upoštevaje subvencijo, znaša tako 0,5500 EUR na m3 odvedene vode (brez DDV).
(2) Na podlagi izjave soglasodajalca za graditev objektov, pristojnega za oceno stopnje izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture v Občini Rogašovci, znaša izkoriščenost omrežja za odvajanje komunalnih voda v Občini Rogašovci za leto 2017, po oceni 30 %, kar se upošteva kot osnova za prilagojeno stopnjo in vrednost amortizacije omrežja in posledično znaša prilagojena omrežnina za objekte in opremo infrastrukture za odvajanje odpadnih voda, kot sledi:
Enota mere 
Premer vodomera v DN
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV):
Prilagojena vrednost omrežnina za odvajanje odpadnih voda
DN ≤ 20
3,2892
20 <DN<40
9,8675
40 ≤DN<50
32,8917
50 ≤DN<65
49,3375
65 ≤DN<80
98,6750
80 ≤DN<100
164,4583
100 ≤DN<150
328,9166
DN ≤ 150
657,8331
(3) Na podlagi izjave soglasodajalca za graditev objektov, pristojnega za oceno stopnje izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture v Občini Rogašovci, znaša izkoriščenost omrežja za čiščenje komunalnih voda v Občini Rogašovci za leto 2017, po oceni 60 %, kar se upošteva kot osnova za prilagojeno stopnjo in vrednost amortizacije omrežja in posledično znaša prilagojena omrežnina za objekte in opremo infrastrukture za čiščenje odpadnih voda, kot sledi:
Enota mere 
Premer vodomera v DN
Cena v EUR na priključek na mesec (brez DDV):
Prilagojena vrednost omrežnina za čiščenje odpadnih voda
DN ≤ 20
3,0466
20 <DN<40
9,1397
40 ≤DN<50
30,4656
50 ≤DN<65
45,6984
65 ≤DN<80
91,3968
80 ≤DN<100
152,3280
100 ≤DN<150
304,6561
DN ≤ 150
609,3121
6. člen 
(vir subvencioniranja in upravičenci do subvencij) 
Subvencije iz prejšnjega člena tega sklepa se financirajo iz občinskega proračuna za tekoče leto.
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 5. 2017 naprej.
Št. 354-243/2016-7
Rogašovci, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost