Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2017 z dne 10. 4. 2017

Kazalo

900. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, stran 2691.

  
Na podlagi 3., 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
(1) S tem odlokom se ustanovi javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, za opravljanje gospodarske javne službe na območju občine ustanoviteljice.
(2) Z odlokom se določi statusno pravna oblika javnega podjetja, firma in sedež javnega podjetja, dejavnosti, osnovni kapital, upravljanje, notranja organizacija javnega podjetja in poslovanje Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju: javno podjetje).
2. člen 
(ustanovitelj) 
Ustanovitelj javnega podjetja je Občina Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica. Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
3. člen 
(firma in sedež javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica. Skrajšana firma javnega podjetja je Plinovod d.o.o. Sevnica.
(2) Sedež javnega podjetja je v Sevnici, Trg svobode 9.
4. člen 
(žig javnega podjetja) 
Javno podjetje pri poslovanju uporablja žig okrogle oblike, premera 3 cm z napisom Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica.
5. člen 
(dejavnosti javnega podjetja) 
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so dejavnosti Plinovoda d.o.o. Sevnica naslednje:
E/35.221
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
F/35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
F/45.210
Splošna gradbena dela
F/45.330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
G/52.440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
G/52.450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
G/52.461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki
G/52.462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
G/52.463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom
G/52.720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
I/60.300
Cevovodni transport
K/74.120
Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
K/74.204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
6. člen 
(osnovni kapital javnega podjetja) 
(1) Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v javno podjetje, znaša 92.391,96 EUR in ga sestavljajo poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 2016.
(2) Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalne gospodarske javne službe, so last javnega podjetja in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA 
7. člen 
(organi javnega podjetja) 
Organi javnega podjetja so:
– ustanovitelj,
– direktor,
– nadzorni svet.
Ustanovitelj 
8. člen 
(pravice ustanovitelja) 
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– sprejema poslovni načrt in program razvoja javnega podjetja na predlog direktorja, po predhodnem mnenju nadzornega sveta,
– določa obseg in dejavnosti javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo plina,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo plina,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja na predlog nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja,
– odloča o investicijah v javnem podjetju, ki zadevajo razširjeno reprodukcijo,
– sprejema ukrepe, s katerimi začasno uredi vprašanja, od katerih je odvisno bistveno opravljanje storitev in uslug javnega podjetja, če teh ne uredi javno podjetje.
Direktor 
9. člen 
(pogoji za imenovanje direktorja) 
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
a) splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
b) posebne pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) (6/2),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– od tega ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
– da predloži program razvoja javnega podjetja.
10. člen 
(postopek imenovanja direktorja) 
(1) Postopek imenovanja direktorja in razrešitve se vodi v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje občinski svet na predlog nadzornega sveta na podlagi javnega razpisa.
(3) Razpis za prosto delovno mesto objavi nadzorni svet v lokalnih medijih in na spletni strani javnega podjetja. Čas za prijavo je 15 dni. Kandidati morajo vloge, ki jim priložijo izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, poslati priporočeno na naslov javnega podjetja v zaprti pisemski ovojnici s pripisom »ne odpiraj – za razpis direktorja«.
(4) Nadzorni svet javnega podjetja po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre, pregleda in poda predlog za imenovanje direktorja, skupaj s popolno vlog ter obrazložitvijo predloga.
(5) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(6) Pogodbo o poslovodenju oziroma o zaposlitvi z direktorjem sklene nadzorni svet, podpiše pa jo predsednik nadzornega sveta. Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in nadzornemu svetu.
(7) V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa na predlog nadzornega sveta.
(8) Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi direktorja največ za dobo enega leta.
11. člen 
(naloge in pooblastila direktorja) 
(1) Direktor organizira in vodi poslovanje javnega podjetja, ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren za zakonitost dela javnega podjetja.
(2) V okviru pristojnosti direktor zlasti:
– predlaga temelje poslovne politike javnega podjetja, razvojni in delovni program ter ukrepe za njihovo izvajanje,
– predlaga poslovni načrt ustanovitelju/nadzornemu svetu,
– izvršuje sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– daje poročila ustanovitelju in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja javnega podjetja,
– predlaga organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema prvo razvrstitev delavcev v tarifne razrede po veljavni kolektivni pogodbi,
– sprejema splošne akte javnega podjetja,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem javnega podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti javnega podjetja,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– je odredbodajalec podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in pogodbe ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– izreka delavcem javnega podjetja disciplinske ukrepe,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventurne popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti javnega podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom, sklepi ustanovitelja in nadzornega sveta, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti javnega podjetja.
(3) Za odtujitev, obremenitev in pridobitev nepremičnin ali premičnin, najemanje posojil in kreditov, dajanje posojil ali poroštev ter sklepanje zakupnih pogodb, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, direktor potrebuje pisno soglasje ustanovitelja, po predhodnem mnenju nadzornega sveta.
(4) Za sklepanje komercialnih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, direktor potrebuje pisno soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet 
12. člen 
(imenovanje in sestava članov nadzornega sveta) 
(1) Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov. Člani nadzornega sveta morajo imeti strokovna znanja iz področja upravljanja podjetij.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Predsednik nadzornega sveta predstavlja nadzorni svet, vodi in sklicuje seje nadzornega sveta, skrbi za zapisnik ter podpisuje sklepe, ki jih sprejme nadzorni svet. V primeru odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi sejo namestnik predsednika.
(4) Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem ustanovitelja.
(5) V primeru predčasnega prenehanja mandata članu nadzornega sveta ustanovitelj imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta za preostali del mandata. Člani nadzornega sveta so za svoje delo odgovorni ustanovitelju.
13. člen 
(naloge nadzornega sveta) 
(1) Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo javnega podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, preverja uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja in obravnava druga vprašanja oziroma zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja. V pritožbah odloča kot organ druge stopnje.
(2) Nadzorni svet javnega podjetja opravlja naslednje naloge:
a) odloča o:
– prejemkih direktorja,
– odpisu terjatev,
– članstvu javnega podjetja v organizacijah in institucijah doma in v tujini,
b) daje soglasje k:
– pogodbi med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– imenovanju revizijske hiše,
– sklepanju kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
– ceni plina in drugih storitev, ki ne sodijo v regulirano dejavnost,
c) zahteva od direktorja redno poročanje o:
– uresničevanju poslovnega načrta,
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
– poteku poslov, še posebej o premoženjskem in finančnem stanju javnega podjetja,
– poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost kapitala ali plačilno sposobnost javnega podjetja,
– drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja,
d) daje mnenje k:
– predlogu direktorja javnega podjetja o razporeditvi dobička,
– letnemu poročilu javnega podjetja,
– vsem pomembnejšim odločitvam v javnem podjetju,
– poslovnemu načrtu in programu razvoja javnega podjetja ter njunim spremembam,
– odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi nepremičnin ali premičnin, najemanju posojil in kreditov, dajanju posojil ali poroštev, sklepanju zakupnih pogodb, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja,
e) sprejema:
– obliko in način objav in obvestil podatkov javnega podjetja,
– splošne akte javnega podjetja, razen tistih, ki jih sprejema ustanovitelj ali direktor,
– poslovnik o svojem delu,
– notranjo organizacijo javnega podjetja, vključno z ustanavljanjem poslovno-organizacijskih delov javnega podjetja in njegovim prenehanjem,
f) obravnava:
– poročila zunanjih revizijskih in inšpekcijskih organov ter na osnovi ugotovitev predlaga ukrepe direktorju in ustanovitelju.
14. člen 
(seje nadzornega sveta) 
(1) Ustanovno sejo nadzornega sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika predstavnik ustanovitelja. Konstitutivna seja se skliče najpozneje v roku 30 dni po imenovanju članov nadzornega sveta.
(2) Na sejo nadzornega sveta se brez glasovalne pravice vabi direktor podjetja, predstavnik ustanovitelja, po potrebi pa tudi drugi angažirani sodelavci ali izvedenci.
(3) Sejo nadzornega sveta se skliče z vabilom, ki mora biti članom nadzornega sveta in drugim vabljenim vročeno najmanj 7 dni pred sejo. V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi brez pisnega vabila, in sicer s telefonskim vabljenjem. Vabilu se priloži gradivo za sejo ter se navede točke dnevnega reda, razen če ne gre za nujen primer.
(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov nadzornega sveta. Odločitve sprejema nadzorni svet z večino vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega. Glasovanje na seji nadzornega sveta je javno.
(5) Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, katerega podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar. Če je sklicatelj seje namestnik predsednika nadzornega sveta, ga tudi podpiše namestnik. Zapisnik se dostavi vsem članom nadzornega sveta, direktorju javnega podjetja in ustanovitelju.
(6) Članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini polovice sejnine članov Občinskega sveta Občine Sevnica, predsedniku nadzornega sveta pa sejnina v višini 70 % sejnine članov Občinskega sveta Občine Sevnica. Vsem članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo materialnih stroškov.
NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA 
15. člen 
(organizacija javnega podjetja) 
Podrobnejšo opredelitev notranje organizacije javnega podjetja ter opredelitev posebnih pooblastil in odgovornosti delavcem določa direktor z aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.
16. člen 
(pravice delavcev) 
Delavci uresničujejo svoje pravice in obveznosti skladno z Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami.
POSLOVANJE JAVNEGA PODJETJA 
17. člen 
(poslovni načrt) 
(1) V javnem podjetju se sprejme poslovni načrt. Direktor javnega podjetja je dolžan redno spremljati uresničevanje poslovnega načrta.
(2) Direktor poroča o uresničevanju poslovnega načrta nadzornemu svetu ob koncu vsakega četrtletja in ob sprejemanju zaključnega računa.
18. člen 
(financiranje dejavnosti) 
Viri za financiranje dejavnosti javnega podjetja so sredstva, ki jih za uporabo omrežja in za uporabljeni plin plačujejo uporabniki (cena storitev) in za opravljena dela s širjenjem, vzdrževanjem in obnovo plinovodnega omrežja ter izvajanjem notranjih instalacij po naročilu porabnikov ter drugi viri.
19. člen 
(cene storitev) 
Uporabniki storitev gospodarskih javnih služb plačujejo storitve distribucije po ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon oziroma podzakonski predpis. Ceno plina in drugih storitev, ki ne sodijo v regulirano dejavnost, določa direktor s soglasjem nadzornega sveta.
20. člen 
(odgovornost javnega podjetja) 
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
(2) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. Teh infrastrukturnih objektov, opreme in naprav ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v najem ali kako drugače odtujiti, prav tako to ni predmet likvidacijske niti stečajne mase.
21. člen 
(dobiček, izguba javnega podjetja) 
(1) Morebitno izgubo javno podjetje krije iz rezerv in prenesenih dobičkov iz preteklih let. Del izgube, ki je ni mogoče pokriti iz prej navedenih virov, pokrije ustanovitelj iz proračuna.
(2) Morebitni dobiček javnega podjetja se razporeja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
22. člen 
(poslovna skrivnost) 
(1) Kot poslovna skrivnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem javnega podjetja in bi škodilo njegovim interesom, ki jih na predlog direktorja kot take določi nadzorni svet.
(2) Nadzorni svet sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno skrivnost.
(3) Prav tako se štejejo za poslovno skrivnost podatki, za katere tako določajo zakoni in predpisi v Republiki Sloveniji.
(4) Delavci so dolžni varovati poslovno skrivnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.
(5) Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja v javnem podjetju.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti določb odloka in statuta) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 9/98, 64/00 in 1/07) in Statut Javnega podjetja Plinovod Sevnica, z dne 8. 3. 1995.
24. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) 9. člen tega odloka, ki določa pogoje za imenovanje direktorja, se uporablja od izvedbe novega razpisa dalje.
(3) Prvi dostavek 12. člena, ki določa sestavo nadzornega sveta, se uporablja od uvedbe postopka za imenovanje nove sestave nadzornega sveta.
Št. 007-0008/2016
Sevnica, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.