Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

914. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi

Sklepi

915. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Zambije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

916. Pravilnik o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov
917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

BANKA SLOVENIJE

918. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

919. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah

OBČINE

Bistrica ob Sotli

920. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016
921. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Gabronovo naselje

Bovec

922. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016
923. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017
924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

Brežice

925. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Artiče jug v Občini Brežice
926. Sklep o kategorizaciji občinskih tržnih stanovanj
927. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
928. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
929. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
930. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
932. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
933. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkno

934. Odlok o spremembi območja naselij Gorje in Trebenče
935. Odlok o spremembah in dopolnitvah 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
936. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
937. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija

Grosuplje

938. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje
939. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Grosuplje
940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2269/10, 2269/11 in 2296/2, vse k.o. 1790-Slivnica
941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1462/10 in 1462/12, obe k.o. 1781-Polica
942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1482/9, k.o. 1781-Polica
943. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti na nepremičninah v lasti Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

944. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin

Ivančna Gorica

945. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016

Jesenice

946. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016

Kobarid

947. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2016
948. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
949. Sklep o višini prispevka neposrednega uporabnika k ceni pomoči na domu

Kočevje

950. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin
951. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1
952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
953. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine v k.o. Kočevska Reka, k.o. Štalcerji, k.o. Borovec in k.o. Livold

Koper

954. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper

Kozje

955. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2016

Kranj

956. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

957. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4)

Kuzma

958. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2016
959. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2017

Laško

990. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 (OPPN) po skrajšanem postopku

Lendava

960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
961. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi

Mozirje

962. Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol-Suha v Občini Rečica ob Savinji

Nova Gorica

963. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica

Piran

964. Pravilnik o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož

Pivka

965. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2016
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
967. Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij
968. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
969. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka
970. Navodilo za predstavnike Občine Pivka v organih upravljanja javnih zavodov

Puconci

971. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2016

Rečica ob Savinji

972. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2016
973. Odlok o spremembi mej naselij Brezje in Radegunda v Občini Mozirje ter naselja Dol-Suha v Občini Rečica ob Savinji

Rogaška Slatina

974. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016
975. Sklep o ukinitvi javnega dobra
976. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Straža

977. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2016
978. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017

Škocjan

979. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarješke Toplice

980. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016
981. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice
982. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Tolmin

983. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016
984. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017

Tržič

985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (1. sprememba)
986. Sklep o ugotovitvi javne koristi za širitev športnega parka Križe

Turnišče

987. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče
988. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.

Žiri

989. Sklep o izvzemu iz javnega dobra in zamenjava parcele

POPRAVKI

991. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kočevje
992. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 2

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti