Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 3541-6/2017-1 Ob-1997/17, Stran 992
Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2017) objavljamo
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
1. Naročnik (koncedent): Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Objava odločitve o podelitvi koncesije: Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2017), Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2017).
3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za 15 let z začetkom po sklenitvi Pogodbe o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej.
5. Postopek izbire koncesionarja: izbira koncesionarja se bo opravila po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
6. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na uradni spletni strani Občine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
7. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za njihovo predložitev
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 15. maja 2017 do 12. ure.
8. Vsebina prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Naročnik (koncedent) bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika (koncedenta) do datuma in ure, določene v tem javnem razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitev,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev: pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
10. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe.
12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav: vse prispele prijave se bodo odpirale na javnem odpiranju, ki bo potekalo dne 15. maja 2017, na sedežu Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, v sejni sobi v prvem nadstropju, ob 13. uri.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo obveščeni o izidu javnega razpisa z izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije, ki jo bo izdal pristojni organ občine v roku 30 dni od odpiranja prijav.
14. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo pri kontaktni osebi: Melita Moravec, tel. 02/584-44-80, e-pošta: melita.moravec@verzej.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po e-pošti na naslov: obcina.verzej@siol.net.
Naročnik (koncedent) bo vse odgovore na zastavljena vprašanja objavil na uradni strani Občine Veržej: www.verzej.si v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: »Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila«.
15. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na uradni strani Občine Veržej: www.verzej.si, v katalogu informacij javnega značaja pod rubriko: “Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila”. Naročnik (koncedent) bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za prijavo se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.
16. Program opravljanja dejavnosti javne službe: prijavitelj mora k prijavi predložiti program opravljanja javne službe z oceno stroškov za celotno obdobje opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa.
17. Sklenitev pogodbe o koncesiji: izbrani prijavitelj bo dolžan skleniti pogodbo o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe o podelitvi koncesije.
Občina Veržej