Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1957/17, Stran 955
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11 in 8/14) in Sklepa o začetku postopka podelitve koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju ginekologije in porodništva na območju Mestne občine Maribor, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na 24. seji, dne 9. marca 2017, Mestna občina Maribor objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju ginekologije in porodništva na območju Mestne občine Maribor 
1. Koncedent: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
3. Predmet javnega razpisa, obseg razpisanega programa in krajevno območje, za katerega se koncesija razpisuje: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju ginekologije in porodništva na območju Mestne občine Maribor v obsegu 1,00 programa.
4. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo. Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas 20 let.
5. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati: za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev, mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posamezna zahtevana dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
5.1. Zakonsko predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije, če je fizična oseba:
1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil;
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in ustrezne kadre.
5.2. Zakonsko predpisani pogoji in dodatni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima oseba, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljena za samostojno delo;
2. da oseba, predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinila;
3. da osebi, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in ustrezne kadre;
5. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje RS, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
6. Merila za vrednotenje vlog
Vloge vlagateljev bodo vrednotene v skladu z naslednjimi merili:
1. delovne izkušnje na področju ginekologije in porodništva: največ 15 točk;
2. dodatna strokovna usposobljenost (dodatna strokovna znanja in veščine) na področju ginekologije in porodništva: največ 8 točk;
3. znanstveni nazivi: največ 3 točke;
4. objave strokovnih prispevkov in člankov na področju ginekologije in porodništva: največ 3 točke.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Žreb: če dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril in kriterijev za vrednotenje vlog dosežeta enako število točk, se opravi žreb.
8. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
9. Rokza prijavo na razpis oziroma oddajo vloge: vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 3. 5. 2017 ali oddana neposredno v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor – soba št. 14/pritličje, do 3. 5. 2017 do 17. ure.
10. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Maribor, bo ocenjevala oziroma ovrednotila le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo pogojem oziroma zahtevam razpisa oziroma razpisne dokumentacije ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, bo o podelitvi koncesije odločeno z upravno odločbo. Razpisna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu in nepravilno predloženih oziroma opremljenih vlog ne odpira, temveč jih neodprte vrne pošiljatelju. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, se bodo zavrnile oziroma zavrgle z upravno odločbo.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ni dovoljeno. Komisija sme zahtevati le take dopolnitve vlog, s katerimi se odpravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino vloge in ocenjevanje ter razvrščanje posamezne vloge skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne 5. 5. 2017, ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Slovenska 40, Maribor, v sobi št. 109A (sejna soba). Odpiranje vlog za izbor koncesionarja je javno. Odpiranje vlog bo vodila razpisna komisija, imenovana s sklepom župana. Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim pooblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim dokumentom.
12. Rok, v katerem bodo vlagatelji/kandidati obveščeni o izbiri: vlagatelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor (http://www.maribor.si) pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi« in v tajništvu Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne uprave Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, soba 107.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost