Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

946. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016, stran 2780.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 19. seji dne 30. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2016 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2016 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.067.193,36
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.650.086,73
70
DAVČNI PRIHODKI
12.083.560,53
700 Davki na dohodek in dobiček
9.390.986,00
703 Davki na premoženje
2.055.099,46
704 Domači davki na blago in storitve
589.635,80
706 Drugi davki
47.839,27
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.566.526,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.358.805,54
711 Takse in pristojbine
10.470,81
712 Globe in druge denarne kazni
86.741,97
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
23.593,34
714 Drugi nedavčni prihodki
1.086.914,54
72
KAPITALSKI PRIHODKI
724.728,02
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
273.497,67
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
451.230,35
73
PREJETE DONACIJE
15.480,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.480,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.676.898,61
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
886.142,71
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
790.755,90
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.925.125,17
40
TEKOČI ODHODKI 
4.583.517,97
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.328.703,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
197.133,58
402 Izdatki za blago in storitve
2.917.229,30
403 Plačila domačih obresti
70.451,56
409 Rezerve
70.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.835.633,68
410 Subvencije
318.352,71
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.724.074,70
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
612.472,87
413 Drugi tekoči domači transferi
3.180.733,40
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.916.333,63
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
2.916.333,63
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
589.639,89
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso pr. up.
94.127,70
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
495.512,19
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
2.142.068,19
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)–(II.-403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov 
od obresti minus skupaj odhodki 
brez plačil obresti)
2.209.891,13
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
3.230.935,08
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
25.990,05
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.990,05
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
25.990,05
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
25.990,05
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
746.105,87
55
ODPLAČILA DOLGA
746.105,87
550 Odplačila domačega dolga
746.105,87
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.421.952,37
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–746.105,87
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–2.142.068,19
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
2.174.234,92
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
3.596.187,29
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 3.596.187,29 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2016, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2017 v naslednji višini:
– KS Plavž
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 520,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev), 
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Podmežakla
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 510,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Planina pod Golico
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 780,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik), 
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– Občinska uprava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij, v višini 156,13 €, na proračunsko postavko 3031, konto 420299 (NRP OB041-15-0002) – (nakup defibrilatorjev).
– neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 2.191,42 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2015 401.892,26 €
2. Pripis obresti v letu 2016 146,90 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 262.980,05 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2016 209.059,11 €.
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 138.420.750,00 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2016 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-66/2015
Jesenice, dne 30. marca 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost