Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1966/17, Stran 1000
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2016/4 z dne 14. 2. 2017, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni poziv 49SUB-SOOB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.
Nova naložba je naložba, ki se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
– najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času veljavnosti tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 49SUB-SOOB17 in obvezne priloge:
– predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo;
– podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo z označeno lokacijo namestitve naprave.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15) in pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, mora biti zgrajena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odtujiti naprave za samooskrbo z električno energijo prej kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za to naložbo že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za predmetno naložbo po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
g) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isto naložbo
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude za nakup nove naprave za samooskrbo z električno energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, ki je predmet javnega poziva. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti