Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Ob-1951/17, Stran 998
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/2008, 14/2009, 18/2010, 24/2013, 2/2015, 2/2017 in 8/2017) in na podlagi Sklepa Sveta zavoda Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi z dne 6. 4. 2017 objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi 
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne, organizacijske ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje dejavnosti s področja zavoda.
Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V kolikor izpita nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od imenovanja.
Zahteva se, da kandidat aktivno obvlada najmanj en tuj jezik ter osnove računalništva in ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Kandidat mora ob prijavi na ta javni razpis predložiti program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
A. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
1. fotokopijo diplome;
2. fotokopijo izpisa zavarovanj, ki ga izdaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, iz katerega je razvidna delovna doba;
3. fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delih na področju dejavnosti zavoda itd.);
4. fotokopijo spričevala ali indeksa o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika (kot tuji jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik);
5. fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju oziroma izobraževanju v zvezi z obvladovanjem osnov računalništva.
B. Ostala dokazila in priloge:
1. življenjepis;
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice;
3. izjavo kandidata ali ustrezno potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti oziroma, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ni starejše od 30 dni;
4. program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici, z označbo »Ne odpiraj – za razpis direktorja«, priporočeno na naslov: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Svet zavoda, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi, v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila, navedena v točki A in B tega javnega razpisa.
Mandat direktorja Javnega zavoda ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi traja pet let.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Sklep o izbiri stopi v veljavo z danim soglasjem ustanovitelja.
Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi