Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

978. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017, stran 2893.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 15. seji dne 11. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans proračun za leto 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.475.536
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.212.932
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.496.713
700 Davki na dohodek in dobiček
2.025.898
703 Davki na premoženje
430.208
704 Domači davki na blago in storitve
40.607
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
716.218
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
356.059
711 Takse in pristojbine
5.831
712 Globe in druge denarne kazni
15.819
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.250
714 Drugi nedavčni prihodki
302.259
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
331.805
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev
331.805
73 
PREJETE DONACIJE
550
730 Prejete donacije iz domačih virov
550
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.930.249
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
390.643
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.539.607
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.037.884
40 
TEKOČI ODHODKI
1.091.332
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
333.024
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.260
402 Izdatki za blago in storitve
691.640
403 Plačila domačih obresti
4.531
409 Rezerve
9.877
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.055.112
410 Subvencije
75.370
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
572.036
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
132.847
413 Drugi tekoči domači transferi 
274.859
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.848.490
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.848.490
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.950
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
37.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.150
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.562.348
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
839.410
50 
ZADOLŽEVANJE
839.410
500 Domače zadolževanje
839.410
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–762.938
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
799.410
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.562.348
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
762.938
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
Št. 41000-3/2017
Straža, dne 27. marca 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.