Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 430-5/2017 Ob-1944/17, Stran 943
Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in 22/08), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 1/16, 36/16) in dne 5. 3. 2015 sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2017
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet sofinanciranja so letni programi in projekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2017, ki so lokalnega pomena.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico1 v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sežana,
1 V skladu z Zakonom o društvih ima društvo lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Podružnice niso pravne osebe in tako ne morejo samostojno sklepati pogodb ali se prijavljati na javne razpise, lahko pa to počnejo v imenu in na račun društva. Pogodba, ki jo na podlagi pooblastila podpiše podružnica, bo zavezovala društvo kot celoto in ne samo podružnico.
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in finančni plan za tekoče leto.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet sofinanciranj na podlagi prijav na javne razpise Občine Sežana.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in 22/08).
Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev.
6. Višina razpisanih sredstev za leto 2017, ki je na razpolago na proračunski postavki 261002 – Dejavnost neprofitnih organizacij in ustanov, znaša 26.327,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.
7. Rok za prijavo na razpis je do petka, 12. 5. 2017.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma oddana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in prijava na javni razpis
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si pod zavihkom »Javna naročila, razpisi in natečaji«.
Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2017«, ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene v obrazcu prijave. Vse izjave in obrazci morajo biti izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika. V primeru, da prijavo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik prijavitelja, mora biti prijavi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis prijave in pogodbe.
9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Andreja Škapin – tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-149, el. naslov: obcina@sezana.si s pripisom »Javni razpis – sociala in zdravstvo«.
10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prijavitelj pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti ovojnici. Na sprednjem delu ovojnice mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana za leto 2017«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden pošiljatelj.
11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa.
12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od prejetega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo s sklepom zavržene. Za nepopolno prijavo se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Občina Sežana