Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

961. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi, stran 2870.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr., 112/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Lendava na 2. /izredni/ seji dne 31. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta) 
V skladu s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12 in 27/16), lahko lokalna skupnost, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, s podrobnim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje med drugimi tudi stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče in so neposredno namenjene kmetijski dejavnosti. V postopek priprave podrobnega načrta so med drugimi lahko vključena kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organizirana kot samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki mora v letu pred vložitvijo pobude z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji od 30.000 eurov.
Glede na izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka je Občina Lendava pristopila k pripravi podrobnega načrta.
3. člen 
(območje podrobnega načrta) 
Območje podrobnega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 6754/1, 2412, 2419, 2422, 2529, 2528, 2522 in 2504 v k.o. Lendava ter zemljišča s parcelnimi številkami 4358, 4357, 4134, 4362, 4356, 3809, 3810, 4139, 4141, 4140, 4144, 4361, 4355, 3692, 3693, 3742, 3748, 3743, 3747, 3804, 3805, 4360, 4354, 3781, 3782, 3752, 3780, 3779, 3778, 3777, 3776/1, 3773/2, 3768/2, 3766/2, 3753, 3754, 3746 in 3744 v k.o. Lakoš.
Površina območja podrobnega načrta meri 658.729,00 m2 oziroma 65,87 ha.
Območje podrobnega načrta se lahko v fazi priprave spremeni.
4. člen 
(nosilci urejanja, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Geoplin d. o. o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, p. p. 3706, 1001 Ljubljana,
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– EKO-PARK d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava,
– Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
– V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave podrobnega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. člen 
(roki za pripravo podrobnega načrta) 
Sprejem predloga podrobnega načrta na občinskem svetu je predviden v roku 6 mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega načrta) 
Pripravo podrobnega načrta v celoti financira Občina Lendava.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Lendava.
Št. 032-0012/2017-2
Lendava, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.