Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

964. Pravilnik o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož, stran 2877.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M  P R A V I L N I K 
o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož 
Št. 373-1/2017
Piran, dne 21. februarja 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 13. člena Odloka o pristanišču Piran (UO, št. 17/2009, Uradni list RS, št. 43/14 in 14/17) in 13. člena Odloka o pristanišču Portorož (UO, št. 44/2001 in Uradni list RS, št. 14/17) župan Občine Piran sprejme naslednji
P R A V I L N I K 
o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom je določen način dodeljevanja priveza in način sklepanja pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran in pristanišču Portorož.
II. POGOJI IN MERILA ZA PRVO DODELITEV PRIVEZA V PRISTANIŠČIH PIRAN IN PORTOROŽ 
2. člen 
Pogoji in merila za dodelitev priveza v krajevnih pristaniščih Piran in Portorož, ki so v nadaljevanju navedena, ne veljajo za del pristanišča v Piranu, ki je opredeljeno kot ribiško pristanišče, ti so posebej opredeljeni v poglavju III. tega pravilnika.
3. člen 
Upravljavec (Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.) vodi seznam prosilcev, ki zaprosijo za letni privez v krajevnem pristanišču Piran ali pristanišču Portorož. Prosilec se uvrsti na seznam z dnem oddaje vloge, ki mora vsebovati ime, priimek in naslov prosilca, dimenzije plovila (širino, globino in ugrez)1 ter datum vloge. Seznam je javen razen izjem, ki jih določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.
Prosti privez, ki je lahko v pristanišču Piran ali v pristanišču Portorož, se odda prosilcu, ki je uvrščen na seznam in ima najvišje število točk s tem, da lahko za prosto privezno mesto kandidirajo samo tisti lastniki plovil, katerih dimenzija plovil iz vloge ustreza dimenzijam plovila, ki je pred tem zasedalo prosti privez oziroma dimenzija plovila iz vloge ustreza dimenzijam prostega priveznega mesta.
Dimenzije priveznih mest v pristanišču Portorož so opredeljene v načrtu pristanišča, ki je priloga tega pravilnika. Pri dodelitvi prostih priveznih mest v pristanišču Piran, se do priprave natančnejšega načrta priveznih mest upošteva dimenzije plovila, ki je pred tem zasedalo prosto privezno mesto.
Privezna mesta se podeljujejo glede na razpoložljivost priveznih mest v pristanišču Piran ali pristanišču Portorož. Če je v enem od pristanišč prosto privezno mesto, upravljavec obvesti prosilca, ki je uvrščen najvišje na seznamu prosilcev za privez in ga pozove na podpis pogodbe. Ta ima od prejema obvestila trideset dni časa, da sklene pogodbo o uporabi priveza in poravna sorazmerni del pristojbine za privez za tekoče leto. Ob podpisu pogodbe o uporabi priveza, mora prosilec biti najmanj 70 odstoten lastnik ali leasingojemalec plovila za katerega sklepa pogodbo. Dimenzije plovila za katerega se sklepa pogodba morajo ustrezati dimenzijam plovila iz vloge.
V kolikor prosilec ne podpiše pogodbe o uporabi priveza oziroma ne poravna pristojbine v navedenem roku, se smatra, da se je odpovedal pravici do priveza in se ga izbriše iz seznama. Upravljavec nato k podpisu pogodbe pozove naslednjega prosilca, ki je uvrščen najvišje na seznamu prosilcev za privez.
4. člen 
Pri prosilcu, ki prosi za dodelitev pravice do uporabe priveza v krajevnem pristanišču, se pri točkovanju primarno upošteva primernost in dimenzije plovila glede na vrsto in kraj priveza. Pri določitvi ustrezne dimenzije plovila se upošteva dolžina, širina in ugrez plovila. V kolikor je prosilcev več od razpoložljivih priveznih mest se upošteva naslednje kriterije:
1. upravni organi, ki uporabljajo plovila za upravne namene
100 točk
2. samostojni podjetniki in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov in imajo svojo dejavnost registrirano na območju Občine Piran
10 točk
3. ostali lastniki plovil – fizične osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prve in druge točke tega člena
10 točk
4. uporabniki, iz tretje točke tega člena, ki imajo na dan podpisa pogodbe o uporabi priveza najmanj pet let neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče v Občini Piran in so najmanj 70 odstotni lastniki plovila
30 točk
5. čakalna doba prosilca, za vsako leto čakanja
1 točka
V primeru, ko imata dva ali več prosilcev enako število točk se privezno mesto lahko odda prosilcu z daljšo čakalno dobo. Kot kriterij se upošteva datum vložitve vloge za dodelitev priveza.
V primeru, da prosilec v čakalni dobi predlaga drugačno dimenzijo plovila, se točkuje čakalna doba od dneva, ko je bil upravljavec pisno seznanjen s spremembo.
Prioritetno listo upravičencev potrjuje tričlanska komisija. Dva člana komisije imenuje direktor upravljavca pristanišča, enega pa župan občine. Član komisije, ki ga imenuje župan občine mora biti član odbora za GJS.
5. člen 
Uporabnik priveznega mesta je dolžan ves čas veljavnosti pogodbe imeti registrirano in zavarovano plovilo.
V kolikor uporabnik nima več registriranega in zavarovanega plovila lahko izgubi pravico do priveza.
6. člen 
Upravljavec lahko razdre pogodbo z navadno izjavo priporočeno po pošti, potem ko je predhodno poslal uporabniku pisni opomin z dodatnim rokom 15 dni za izpolnitev obveznosti v naslednjih primerih:
– če uporabnik ne plača v roku pristojbine za privez,
– če uporabnik uporablja privez v nasprotju z namembnostjo pristanišča,
– če ima uporabnik na privezu privezano plovilo, za katerega nima sklenjene pogodbe,
– če uporabnik odstopi privezno mesto drugi osebi v nasprotju z 8. členom tega pravilnika,
– če uporabnik krši red in mir v pristanišču oziroma onemogoča koriščenje pristanišča drugim uporabnikom,
– če uporabnik na plovilu prenočuje,
– če uporabnik onesnažuje pristanišče oziroma za seboj ne čisti odpadkov, ki so posledica njegovega ravnanja,
– če uporabnik povzroča škodo,
– če plovilo privezano v pristanišču ni registrirano ali zavarovano,
– če upravljavec pri pregledu dokumentacije ugotovi, da ima uporabnik priveza manjši delež lastništva na plovilu kot ga je imel ob podpisu pogodbe. Za uporabnike, ki imajo na dan sprejetja tega pravilnika že sklenjeno pogodbo o uporabi priveza, pa velja to določilo v kolikor se delež lastništva zmanjša po sprejetju tega pravilnika,
– če uporabnik v pristanišču nima privezanega plovila več kot eno leto,
– če uporabnik nima več prijavljenega stalnega prebivališča v Občini Piran, v kolikor gre za uporabnika, ki sklene pogodbo o uporabi priveza po uveljavitvi Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o pristanišču Piran (Uradni list RS, št. 14/17) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Portorož (Uradni list RS, št. 14/17) in je pridobil pravico do priveza na podlagi prednostnih točk, ki jih daje stalno prebivališče v Občini Piran najmanj 5 let pred sklenitvijo pogodbe.
7. člen 
V kolikor upravljavec na podlagi določil 6. člena tega pravilnika razdre pogodbo, mora uporabnik v 8. dneh po vročitvi poziva, izprazniti privezno mesto. V nasprotnem primeru lahko to stori upravljavec na stroške uporabnika. Od dneva prenehanja pogodbe pa do dneva izpraznitve priveza je uporabnik dolžan plačati stroške za uporabo priveza v višini cene za dnevni privez, v delu pristanišča, ki je namenjen za javni promet v pristanišču Piranu ali pristanišču Portorožu (16. člen Odloka o pristanišču Piran in 16. člen Odloka o pristanišču Portorož).
8. člen 
Pravica do priveza se ne more prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za primere pridobitve pravice do priveza z dedovanjem plovila ali s pravnim poslom med dediči prvega dednega reda. V takšnem primeru je novi lastnik dolžan predložiti upravljavcu vse potrebne dokaze o prenosu lastništva.
Pravica do priveza se lahko prenese na drugega uporabnika tudi v primeru, ko gre za zamenjavo plovil med dvema obstoječima uporabnikoma priveza v pristanišču Piran ali pristanišču Portorož. Menjave se lahko izvedejo znotraj enega pristanišča ali med obema pristaniščema. V primeru, da gre za plovili, ki se nahajata na privezih enakih dimenzij, lahko uporabnika zamenjata samo plovili, lahko pa se zamenjata tudi privezni mesti. V primeru, ko gre za zamenjavo plovil, ki se nahajata na privezih različnih dimenzij, uporabnika poleg plovil zamenjata tudi privezni mesti.
9. člen 
Imetnik priveza lahko na svojem priveznemu mestu zamenja plovilo, v kolikor plovilo ustreza dimenzijam priveznega mesta, ki ga zaseda.
Zamenjavo plovila mora odobriti upravljavec pristanišča, in sicer na podlagi pisne vloge imetnika priveza. Ob zamenjavi se izpolni obrazec o zamenjavi plovila.
10. člen 
Upravljavec pristanišča je dolžan z dopisom obvestiti vlagatelja prošnje za dodelitev priveza, da je njegova prošnja sprejeta ter ga opozoriti na določila pravilnika.
III. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV PRIVEZA V RIBIŠKEM DELU PRISTANIŠČA PIRAN 
11. člen 
Ribiško pristanišče je namenjeno le profesionalnim ribičem, ki razpolagajo z dovoljenjem za gospodarski ribolov, razpolagajo z ribiškim plovilom, vpisanim pri organu pristojnim za pomorstvo, jim je ribolov glavni vir preživljanja in imajo svojo dejavnost registrirano na območju Občine Piran.
V primeru prostih priveznih mest v ribiškem pristanišču, se ta privezna mesta razdelijo po vrstnem redu prispelih vlog za dodelitev priveza ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– prosilec mora razpolagati z dovoljenjem za gospodarski ribolov,
– prosilec mora razpolagati z ribiškim plovilom, vpisanim pri organu pristojnem za pomorstvo,
– prosilcu mora biti ribištvo glavni vir preživljanja,
– prosilec mora imeti svojo dejavnost registrirano na območju Občine Piran,
– plovilo prosilca mora po dimenzijah ustrezati prostemu priveznemu mestu.
V kolikor uporabnik priveza v ribiškem delu pristanišča Piran izgubi status profesionalnega ribiča, ki mu je ribištvo glavni vir preživljanja oziroma plovilo ni več registrirano za gospodarski ribolov oziroma nima več dovoljenja za gospodarski ribolov, izgubi pravico do priveza v ribiškem delu pristanišča. V takšnem primeru je uporabnik v roku dveh mesecev od poziva upravljavca dolžan umakniti plovilo iz priveza ter privez prepustiti upravljavcu. V kolikor tega ne stori, lahko to stori upravljavec na stroške uporabnika. Od dneva ko je potekel rok za izpraznitev priveza pa do dneva izpraznitve priveza, je uporabnik dolžan plačati stroške za uporabo priveza v višini cene za dnevni privez, v delu pristanišča, ki je namenjen za javni promet v pristanišču Piran.
Upravljavec lahko razdre pogodbo z navadno izjavo priporočeno po pošti, potem ko je predhodno poslal uporabniku pisni opomin z dodatnim rokom 15 dni za izpolnitev obveznosti tudi v naslednjih primerih:
– v kolikor uporabnik priveza v določenem roku ne plača uporabnine za privez in drugih stroškov vezanih na privez v pristanišču,
– v kolikor se uporabnik priveza kljub opominom ne drži oziroma krši pogodbo o privezu ali Splošna pravila o redu v pristanišču Piran,
– če uporabnik uporablja privez v nasprotju z namembnostjo pristanišča,
– če uporabnik odstopi privezno mesto drugi osebi,
– če uporabnik krši red in mir v pristanišču oziroma onemogoča koriščenje pristanišča drugim uporabnikom,
– če uporabnik onesnažuje pristanišče oziroma za seboj ne čisti odpadkov, ki so posledica njegovega ravnanja,
– če uporabnik povzroča škodo v pristanišču,
– če uporabnik v pristanišču nima privezanega plovila več kot šest mesecev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Prosilec za privez je v času čakalne dobe na privez dolžan v roku osmih dni od nastanka spremembe upravljavcu sporočiti vse spremembe vezane na podatke v vlogi.
13. člen 
Za vsako spremembo vezano na uporabo priveza v pristaniščih Piran in Portorož, je potrebno podati pisno vlogo in na osnovi te pridobiti pisno soglasje upravljavca pristanišč.
V primeru spremembe podatkov v pogodbi se uporabniku zaračunajo administrativni stroški po veljavnem ceniku.
14. člen 
Upravljavec je dolžan v roku osmih dni po objavi pravilnika obvestiti vse uporabnike privezov o sprejetju le-tega.
15. člen 
Glede vseh drugih vprašanj, ki jih ta pravilnik ne ureja se uporabljajo določbe Pomorskega zakonika, druge veljavne zakonodaje iz tega področja, Odloka o pristanišču Piran ter Odloka o pristanišču Portorož.
16. člen 
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu dodeljevanja priveza in sklepanju pogodb o uporabi priveza v pristanišču Piran, pristanišču Portorož in pristanišču Seča (UO PN, št. 9/2010 z dne 26. 4. 2010 in Uradni list RS, št. 36/12 z dne 18. 5. 2012).
Št. 373-1/2017
Piran, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – T.C.U.-2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/2014 – T.C.U.-2)
P R O M U L G O  I L  R E G O L A M E N T O 
sulle modalità di assegnazione dell’ormeggio e sulla stipulazione dei contratti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose 
N. 373-1/2017
Pirano, 21 febbraio 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 13 del Decreto sul porto di Pirano (BU n. 17/2009, Gazz. Uff. della RS, n. 43/14 e n. 14/17) e l’articolo 13 del Decreto sul porto di Portorose (BU n. 44/2001 e Gazz. Uff. della RS, n. 14/17), il Sindaco del Comune di Pirano approva il seguente
R E G O L A M E N T O 
sulle modalità di assegnazione dell’ormeggio e sulla stipulazione dei contratti di ormeggio nei porti di Pirano e Portorose 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
Con il presente regolamento sono definite le modalità di assegnazione dell’ormeggio e di stipulazione dei contratti di ormeggio nel porto di Pirano e in quello di Portorose.
II. CONDIZIONI E CRITERI PER LA PRIMA ASSEGNAZIONE DELL’ORMEGGIO NEI PORTI DI PIRANO E PORTOROSE 
Art. 2 
Le condizioni e i criteri per l’assegnazione dell’ormeggio nei porti locali di Pirano e Portorose, in seguito riportati, non sono validi per la parte del porto di Pirano definita quale porto peschereccio e, sono definiti distintamente nel III capitolo del presente regolamento.
Art. 3 
Il gestore del porto (Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l.) gestisce l’elenco dei richiedenti per l’ormeggio annuale nel porto locale di Pirano o nel porto locale di Portorose. Il richiedente è inserito nell’elenco a partire dal giorno di consegna della domanda, la quale deve contenere nome, cognome e indirizzo del richiedente, nonché le dimensioni dell’imbarcazione (larghezza, profondità e pescaggio)2 e la data della domanda. L’elenco è pubblico eccetto per le eccezioni stabilite dalla legislazione inerente al settore della tutela dei dati personali.
L’ormeggio libero, che può essere nel porto di Pirano o nel porto di Portorose, si assegna al richiedente inserito nell’elenco e che registra il massimo del punteggio, considerato che per l’ormeggio libero possono candidarsi solamente i proprietari delle imbarcazioni, le cui dimensioni, riportate nella domanda, corrispondano a quelle dell’imbarcazione ormeggiata in precedenza, ovvero le dimensioni dell’imbarcazione riportate nella domanda corrispondano alle dimensioni del posto d’ormeggio libero.
Le dimensioni dei posti d’ormeggio nel porto di Portorose sono definite nella mappa del porto, allegata al presente regolamento. Nel porto di Pirano, per l’assegnazione degli ormeggi liberi, si considerano fino alla preparazione più dettagliata del piano degli ormeggi, le dimensioni dell’imbarcazione che prima occupava l’ormeggio libero.
I posti d’ormeggio si assegnano in base alla disponibilità degli stessi nel porto di Pirano o in quello di Portorose. Se in uno dei due porti si libera un posto barca, il gestore avvisa il richiedente con il punteggio più alto nell’elenco dei richiedenti dell’ormeggio e lo invita alla firma del contratto. Questi ha tempo trenta giorni dal ricevimento dell’avviso per stipulare il contratto di ormeggio e pagare la rata proporzionale del canone per l’anno corrente. Alla firma del contratto di ormeggio il richiedente deve essere proprietario o intestatario di leasing, al minimo al 70 % dell’imbarcazione per la quale stipula il contratto. Le dimensioni dell’imbarcazione per cui si stipula il contratto devono corrispondere alle dimensioni dell’imbarcazione presentate nella domanda.
Se il richiedente non sottoscrive il contratto di ormeggio, ovvero non paga il canone nel termine riportato, si considera che abbia rinunciato al diritto all’ormeggio e viene cancellato dall’elenco. In questo caso il gestore invita il prossimo richiedente in lista, che ha riportato il punteggio più alto nell’elenco dei richiedenti dell’ormeggio.
Art. 4 
Per il richiedente che chiede il diritto all’ormeggio nel porto locale, si considerano principalmente nel punteggio l’idoneità e le dimensioni dell’imbarcazione in base al tipo e al luogo dell’ormeggio. Per stabilire le dimensioni idonee dell’imbarcazione si considera la lunghezza, la larghezza e il pescaggio dell’imbarcazione. Se ci sono più richiedenti per i posti di ormeggio disponibili, si considerano i seguenti criteri:
1. organi amministrativi, che utilizzano imbarcazioni per necessità amministrative
100 punti
2. imprenditori autonomi e persone giuridiche, che esercitano l’attività di trasporto passeggeri e hanno registrato l’attività nel territorio del Comune di Pirano
10 punti
3. altri proprietari di imbarcazioni – persone fisiche, che non soddisfano i criteri di cui al punto primo e al punto secondo del presente articolo
10 punti
4. utenti del punto terzo del presente articolo, che il giorno della firma del contratto di ormeggio hanno residenza permanente continua nel Comune di Pirano al minimo da cinque anni e sono proprietari dell’imbarcazione al minimo al 70 % 
30 punti
5. periodo di attesa del richiedente, per ogni anno di attesa 
1 punto
Nel caso in cui due o più richiedenti abbiano lo stesso numero di punti, si può assegnare il posto barca al richiedente con il periodo di attesa più lungo. Quale criterio si considera la data di inoltro della domanda per l’assegnazione dell’ormeggio.
Nel caso in cui il richiedente durante il periodo di attesa presenti dimensioni differenti dell’imbarcazione, il periodo di attesa si conteggia dal giorno in cui il gestore è stato informato per iscritto della modifica.
L’elenco prioritario degli aventi diritto è confermato da una commissione di tre membri. Due membri sono nominati dal direttore del gestore del porto, un membro invece dal sindaco del comune. Il membro della commissione nominato dal sindaco deve essere membro del comitato GJS (Servizi pubblici economici).
Art. 5 
L’utente dell’ormeggio ha l’obbligo di registrare e assicurare l’imbarcazione per tutto il periodo di validità del contratto.
Se l’utente dell’ormeggio non ha registrato e assicurato l’imbarcazione può perdere il diritto all’ormeggio.
Art. 6 
Il gestore può recedere dal contratto con una semplice dichiarazione tramite posta raccomandata, dopo aver precedentemente inviato un ammonimento scritto con un termine aggiuntivo di 15 giorni per adempiere agli obblighi nei seguenti casi:
– se l’utente non paga entro il termine il canone di ormeggio,
– se l’utente utilizza l’ormeggio in modo contrario alla destinazione d’uso del porto,
– se l’utente ha ormeggiato sul posto barca un’imbarcazione per cui non ha stipulato il contratto,
– se l’utente cede l’ormeggio a un’altra persona in violazione con l’articolo 8 del presente regolamento,
– se l’utente non rispetta l’ordine e la quiete del porto, ovvero impedisce l’utilizzo del porto agli altri utenti,
– se l’utente utilizza l’imbarcazione a scopo di pernottamento,
– se l’utente inquina il porto, ovvero non raccoglie i rifiuti che ha prodotto,
– se l’utente provoca danni,
– se l’imbarcazione ormeggiata nel porto non è registrata o assicurata,
– se il gestore, durante il controllo della documentazione, accerta che l’utente dell’ormeggio ha una quota di proprietà dell’imbarcazione inferiore a quella che aveva alla firma del contratto. Per gli utenti, che il giorno dell’approvazione del presente regolamento, hanno già stipulato il contratto, è valida la presente disposizione qualora la quota di proprietà sia diminuita dopo l’approvazione del presente regolamento,
– se l’utente non ha ormeggiato l’imbarcazione nel porto per un periodo maggiore ad un anno,
– se l’utente non ha più la residenza permanente nel Comune di Pirano, se si tratta di un utente che stipula il contratto per l’ormeggio dopo l’approvazione del Decreto sulle modifiche e integrazioni del decreto sul porto di Pirano (Gazz. Uff. della RS, n. 14/17) e del Decreto sulle modifiche e integrazioni del decreto sul porto di Portorose (Gazz. Uff. della RS, n. 14/17) e ha acquisito il diritto all’ormeggio in base ai punti di vantaggio, che si conseguono con la residenza permanente di almeno 5 anni nel Comune di Pirano prima della stipula del contratto.
Art. 7 
Se il gestore recede dal contratto in base alle disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento, l’utente deve liberare il posto di ormeggio entro 8 giorni dalla notifica dell’avviso. In caso contrario, lo può fare il gestore a spese dell’utente. Dal giorno della risoluzione del contratto fino al giorno dello sgombero dell’ormeggio, l’utente deve pagare le spese di utilizzo dell’ormeggio pari al prezzo per l’ormeggio giornaliero nella parte del porto destinata al traffico pubblico nel porto di Pirano o nel porto di Portorose (articolo 16 del Decreto sul porto di Pirano e articolo 16 del Decreto sul porto di Portorose).
Art. 8 
Il diritto all’ormeggio non è trasferibile ad altra persona fisica o persona giuridica.
Il divieto dal primo comma del presente articolo non è valido nei casi di acquisizione del diritto all’ormeggio con l’imbarcazione ricevuta in eredità o tramite negozio giuridico tra gli eredi con diritto di successione di primo grado. In tal caso il nuovo proprietario ha l’obbligo di presentare al gestore tutti i documenti necessari sul passaggio di proprietà.
Il diritto all’ormeggio può essere anche trasferito a un altro utente in caso di permuta delle imbarcazioni tra due utenti esistenti del posto di ormeggio nel porto di Pirano o nel porto di Portorose. Le permute si possono eseguire all’interno di un porto o tra i due porti. Nel caso in cui si tratti di imbarcazioni che occupano ormeggi di uguali dimensioni, gli utenti possono permutare solo le imbarcazioni, nonché scambiare anche i posti di ormeggio. Nel caso in cui si tratti di permuta di imbarcazioni che occupano ormeggi di differenti dimensioni, gli utenti devono scambiare oltre alle imbarcazioni anche i posti di ormeggio.
Art. 9 
L’intestatario dell’ormeggio può sostituire l’imbarcazione sul proprio posto di ormeggio, se l’imbarcazione corrisponde alle dimensioni dell’ormeggio che occupa.
La sostituzione dell’imbarcazione deve essere approvata dal gestore del porto e precisamente in base a una domanda scritta dall’intestatario del posto di ormeggio. Alla sostituzione si compila il modulo sul cambio dell’imbarcazione.
Art. 10 
Il gestore ha l’obbligo di informare tramite lettera il richiedente dell’ormeggio sull’approvazione della sua domanda e avvisarlo delle disposizioni del regolamento.
III. CONDIZIONI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ORMEGGIO NELLA PARTE DEL PORTO DI PIRANO DEFINITA COME PORTO PESCHERECCIO 
Art. 11 
Il porto peschereccio è riservato soltanto ai pescatori di professione, che hanno il permesso per la pesca commerciale, hanno a disposizione l’imbarcazione da pesca iscritta nell’organo marittimo competente, la pesca è la loro fonte principale di sostentamento e hanno registrato la propria attività nel territorio del Comune di Pirano.
Nel caso di posti di ormeggio liberi nel porto peschereccio, questi vengono assegnati per ordine di arrivo della domanda di assegnazione dell’ormeggio se adempiono alle seguenti condizioni:
– il richiedente deve avere il permesso per la pesca commerciale,
– il richiedente dispone dell’imbarcazione da pesca iscritta nell’organo marittimo competente,
– per il richiedente la pesca rappresenta la fonte principale di sostentamento,
– il richiedente deve avere registrato la propria attività nel territorio del Comune di Pirano,
– l’imbarcazione del richiedente deve corrispondere in base alle dimensioni al posto di ormeggio libero.
Se l’utente dell’ormeggio nella parte del porto di Pirano, definita come porto peschereccio, perde lo status di pescatore professionista, per cui la pesca rappresenta la fonte principale di sostentamento o l’imbarcazione non è più registrata per la pesca commerciale o non ha più il permesso per la pesca commerciale, perde il diritto all’ormeggio nella parte definita porto peschereccio. In tal caso l’utente ha l’obbligo di rimuovere l’imbarcazione dall’ormeggio e restituirlo al gestore entro due mesi dall’avviso dello stesso. Se ciò non viene fatto, il gestore lo potrà fare a spese dell’utente. L’utente ha l’obbligo di pagare le spese di utilizzo dell’ormeggio, pari al prezzo per l’ormeggio giornaliero nella parte del porto destinata al traffico pubblico nel porto di Pirano, dal giorno della scadenza del termine per liberare l’ormeggio fino al giorno dello sgombero dell’ormeggio.
Il gestore può recedere dal contratto con una semplice dichiarazione tramite posta raccomandata dopo aver precedentemente inviato l’avviso scritto con un termine aggiuntivo di 15 giorni per adempiere agli obblighi anche nei seguenti casi:
– se l’utente dell’ormeggio non paga nel termine predefinito l’utilizzo dell’ormeggio e le altre spese relative all’ormeggio nel porto,
– se l’utente dell’ormeggio nonostante gli ammonimenti non si attiene, ovvero violi il contratto sull’ormeggio o le Regole generali sulla disciplina del porto di Pirano,
– se l’utente utilizza l’ormeggio in modo contrario alla destinazione d’uso del porto,
– se l’utente cede l’ormeggio a un’altra persona,
– se l’utente non rispetta l’ordine e la quiete del porto, ovvero impedisce l’utilizzo del porto agli altri utenti,
– se l’utente inquina il porto ovvero non raccoglie i rifiuti che ha prodotto,
– se l’utente provoca danni al porto,
– se l’utente non ha ormeggiato l’imbarcazione nel porto per un periodo di oltre sei mesi.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 12 
Il richiedente dell’ormeggio nel periodo di attesa per l’ormeggio, ha l’obbligo di comunicare tutti i cambiamenti inerenti ai dati presenti nella domanda, entro otto giorni dal loro insorgere.
Art. 13 
Per ogni modifica legata all’utilizzo dell’ormeggio nei porti di Pirano e Portorose, è necessario presentare domanda scritta e in base alla stessa ottenere il consenso scritto dal gestore dei porti.
In caso di modifiche dei dati contrattuali, vengono calcolate all’utente le spese amministrative in base alle tariffe vigenti.
Art. 14 
Il gestore ha l’obbligo di avvisare tutti gli utenti degli ormeggi dell’approvazione del regolamento entro otto giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Art. 15 
Relativamente a tutte le altre questioni, che non sono disciplinate dal presente regolamento, si utilizzano le disposizioni del Codice della navigazione, delle altre legislazioni vigenti nel settore, del Decreto sul porto di Pirano e del Decreto sul porto di Portorose.
Art. 16 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
Il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità del Regolamento sulle modalità di assegnazione dell’ormeggio e la stipulazione dei contratti sull’utilizzo dell’ormeggio nel porto di Pirano, nel porto di Portorose e nel porto di Sezza (BU PN, n. 9/2010 del giorno 26 aprile 2010 e Gazz. Uff. della RS, n. 36/12, del giorno 18 maggio 2012).
N. 373-1/2017
Pirano, 5 aprile 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
1 To ne velja za tiste prosilce, ki so svojo vlogo za dodelitev priveza oddali pred sprejetjem tega pravilnika. Pri vlogah teh prosilcev zadošča opredelitev dolžine plovila.
1 Cio non vale per i richiedenti che hanno consegnato la loro domanda di assegnazione dell’ormeggio prima dell’approvazione del presente regolamento. Nelle domande di tali richiedenti e sufficiente definire la lunghezza dell’imbarcazione.