Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

923. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017, stran 2763.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617) Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 18. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17, dne 3. 3. 2017) se spremeni drugi odstavek 12. člena in se glasi:
»Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec in največ do višine 100.000,00 EUR.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2016-6
Bovec, dne 7. aprila 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.