Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

950. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 2783.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 25. redni seji dne 4. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o posebni in podrejeni rabi javnih površin 
A. UVODNE DOLOČBE 
I. Uvodne določbe
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba za javne površine na območju Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občina) in površine opredeljene kot javno dobro.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine namenjene uporabi vseh pod enakimi pogoji. Javne površine po tem odloku so:
– občinske tlakovane površine (ulice, ceste, trgi, pločniki, parkirišča in podobno, v nadaljnjem besedilu: tlakovane površine),
– javne zelene površine (zelenice, parki, športna igrišča, otroška igrišča …).
2. Posebna raba tlakovanih površin za katero se sklepa pogodba, pomeni rabo tlakovanih površin za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim lokalom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja.
3. Posebna raba javnih zelenih površin za katero se sklepa pogodba, pomeni rabo pohodnih delov javnih zelenih površin za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska,
– ute za prodajo kostanja.
4. Podrejena raba tlakovanih površin za katero se sklepa pogodba, pomeni rabo tlakovanih površin za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z obstoječim gostinskim lokalom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– postavitev vitrin, izložb,
– izvedbo spontanega uličnega nastopa,
– postavitev premične opreme (klopi in stoli in podobno),
– postavitev table za oglaševanje ponudbe pred lokalom.
5. Podrejena raba javnih zelenih površin za katero se sklepa pogodba, pomeni rabo pohodnih delov javnih zelenih površin za:
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice oziroma vozila namenjena za prodajo.
6. Podrejena raba javnih površin, za katero se predpisuje občinska taksa, pomeni rabo javnih površin za:
– prirejanje razstav,
– otvoritve,
– predstavitve (humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih, vzgojnih, turističnih in okoljevarstvenih vsebin),
– izvedbo javne prireditve (humanitarne, kulturne, vzgojne, okoljevarstvene, gasilske, športne, zabavne) in javnega shoda,
– izvedbo prireditev, ki jih organizira občina,
– podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov.
7. Oprema gostinskega vrta je po tem odloku stol, miza, senčnik, grelec, tabla za oglaševanje ponudbe pred lokalom, cvetlično korito in hladilna vitrina.
B. SKUPNE DOLOČBE 
II. Uporaba
3. člen 
(plačilo posebne in podrejene rabe) 
(1) Posebna in podrejena raba javnih površin se plača bodisi na podlagi odločbe o občinski taksi (za namene določene v 6. točki 2. člena tega odloka) bodisi na podlagi pogodbe o posebni in podrejeni rabi javne površine (za namene določene v 2., 3., 4. in 5. točki 2. člena tega odloka).
(2) Letne pogodbe se sklepajo za tekoče koledarsko leto, z izjemo pogodbe o posebni in podrejeni rabi javne površine za namene postavitve gostinskega vrta, kjer se pogodba sklepa za obdobje trajanja poletne in/ali zimske sezone.
4. člen 
(vzpostavitev prvotnega stanja) 
Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi to na njegove stroške izvajalec gospodarske javne službe.
III. Pogoji za posamezno posebno rabo javne površine
5. člen 
(pogoji za gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim lokalom) 
(1) Gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji določeni za postavitev gostinskega vrta iz 6. člena tega odloka.
IV. Pogoji za posamezno podrejeno rabo javne površine
6. člen 
(pogoji za gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim lokalom) 
(1) Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z obstoječim gostinskim lokalom (v nadaljevanju: gostinski vrt), se mora upoštevati naslednje pogoje:
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod za pešce v širini vsaj 2 m, izjemoma je lahko minimalni odmik manjši, kolikor si najemnik pridobi soglasje pristojne občinske službe, vendar ne manj, kot je potrebna širina za gibanje oviranih oseb s spremstvom,
– senčnik v mestu mora biti v naravni barvi platna (bela ali bež) kvadratne oblike, z logotipom Kočevsko, v maksimalni velikosti 20 x 60 cm,
– gradnja nadstreškov, pergol in tend ter pritrjevanje elementov na fasado (razen napisa ali izveska, ki označuje dejavnost) je prepovedano,
– tabla do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta – lahko pa definira robove. V koritih je prepovedana uporaba eksotičnih in invazivnih rastlinskih vrst (prepovedane so na primer vse invazivne rastline, palme, ciprese, paciprese in kleki). Korito mora biti čisto, vzdrževano in polno zasajeno,
– hladilna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta, razen senčnikov, morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno s pogodbo. Tudi v primeru drugih potreb rabe javnega prostora je nameščanje preprog, podlag, ali kakršnokoli spreminjanje tlakovanja prepovedano.
(2) Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
7. člen 
(postavitev tabel) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti table do velikosti 0,70 m x 1,00 m. Table se lahko postavi le na javno površino neposredno pred objekt ter se na njih oglašuje ponudbo lokala.
8. člen 
(postavitev cvetličnih korit) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti manjša cvetlična korita le ob vsaki strani vhoda v poslovni prostor, tako da ne ovirajo gibanja pešcev. Cvetlično korito mora biti čisto, vzdrževano in polno zasajeno.
Na javni površini pred cvetličarnami je v dolžini izložbenega okna dovoljena postavitev lončnic iz cvetličarne v eni ali največ dveh vrstah.
9. člen 
(postavitev samopostrežnega avtomata) 
Na javni površini je dovoljeno postaviti samopostrežni avtomat. Samopostrežni avtomat mora biti zaščiten z nadstreškom, ki je skladen s prostorskimi dokumenti občine ter z urbano opremo občine.
10. člen 
(razstave umetniških del) 
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave umetniških del, kot so kiparska in slikarska dela, razstave domače in umetnostne obrti, makete, inštalacije ter podobno, če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine.
11. člen 
(spontani ulični nastop) 
(1) Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javna raba javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev. Dovoljeni so na vseh javnih površinah, razen v območjih stanovanjskih naselij.
(2) Spontani ulični nastopi se smejo izvajati med 9.00 in 22.00 uro.
12. člen 
(postavitev opreme v nekomercialne namene) 
Za nekomercialne namene je ob poslovnih objektih dovoljena postavitev samostojnih kosov opreme, kot so klopi, stoli in podobno. Dovoljena oprema se ne sme uporabljati za prodajo blaga ali storitev.
13. člen 
(prepovedi) 
(1) Posebna in podrejena raba javnih površin na območju Občine Kočevje je dovoljena samo v skladu z določbami tega odloka.
(2) Prepovedano je:
– poškodovati javno površino,
– ovirati rabo javne površine,
– uporabljati javno površino brez dovoljena ali pogodbe na podlagi tega odloka ali v nasprotju z njima, postaviti in pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške na območju gostinskega vrta ali izven njega,
– na javni površini prodajati blago iz roke v roko, iz kovčkov, torb, škatel, provizorijev, pred vhodom trgovin in podobno,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta,
– uporabljati opremo (klopi in stoli) za prodajo blaga ali storitev.
C. POGODBA ZA POSEBNO IN PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN 
V. Postopek sklenitve pogodbe
14. člen 
(postopek oddaje) 
(1) Javne površine se za namene posebne rabe iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka in za namene podrejene rabe iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka, razen za spontan ulični nastop, oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca, s sklenitvijo pogodbe.
(2) Vloga za sklenitev pogodbe za posebno in podrejeno rabo javnih površin mora vsebovati:
– ime vlagatelja,
– namen uporabe,
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– skico s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris),
– in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe.
(3) Prosilec mora vlogo oddati najkasneje 15 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
(4) Pristojni organ lahko pred sklenitvijo pogodbe pridobi mnenje in pogoje službe občine pristojne za urejanje prostora in ceste ter po potrebi upravljalca javnih površin.
(5) Ko pristojni organ ugotovi, da so za uporabo javne površine izpolnjeni vsi pogoji, sklene pogodbo, v kateri določi višino uporabnine in rok za njeno plačilo, opredeli javno površino, ki jo bo uporabnik uporabljal ter pogoje in omejitve uporabe javne površine.
15. člen 
(obveščanje upravljavca) 
(1) Pristojni organ mora pred sklenitvijo pogodbe za oddajo javne površine za namene podrejene rabe iz tega odloka obvestiti upravljavca javnih površin.
(2) Upravljavec javnih površin je dolžan obveščati občinsko upravo, ali uporabnik upošteva vse kriterije in omejitve pri uporabi javne površine, ki so bili določeni s strani občinske uprave.
VI. Uporabnina
16. člen 
(uporabnina) 
(1) Za posebno ali podrejeno rabo javne površine so vlagatelji dolžni plačati uporabnino iz 17. člena tega odloka.
(2) Uporabnina se plača v roku treh dni po sklenitvi pogodbe za posebno ali podrejeno rabo javne površine.
(3) Uporabnina se ne plačuje v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino.
(4) Dejstvo, da uporabnik javne površine ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene uporabnine.
(5) Uporabnino ne plačajo državni in občinski organi ter krajevne skupnosti Občine Kočevje.
17. člen 
(višina uporabnine) 
(1) Višina uporabnine za uporabo javne površine, brez davka na dodano vrednost, znaša:
Namen uporabe
Višina uporabnine
Obdobje trajanja uporabe
a) Gostinski vrt
poletna sezona (1. 4.–31. 10.)
zimska sezona (1. 11.–31. 3.)
– gostinski vrt, ki ni povezan z gostinskim obratom največ za 1 sezono; 
– gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom največ za 1 leto
– do vključno 10 m2
400,00 EUR/sezono
200,00 EUR/sezono
– od 10 m2 do vključno 15 m2
600,00 EUR/sezono
300,00 EUR/sezono
– od 15 m2 do vključno 25 m2
1.000,00 EUR/sezono
500,00 EUR/sezono
– nad 25 m2
1.500,00 EUR/sezono
750,00 EUR/sezono
b) Kiosk
– do vključno 7 m2
400,00 EUR/leto
največ 5 let
– od 7 m2 do vključno 12 m2
685,00 EUR/leto
– od 12 m2 do vključno 25 m2
1.400,00 EUR/leto
– nad 25 m2
2.000,00 EUR/leto
c) Uta za prodajo kostanja
150,00 EUR/sezono
največ 1 sezono (obdobje sezone: 1. 10.–1. 1.)
č) Cvetlično korito
20,00 EUR/leto
največ 1 leto
d) Prodajni objekt, premična stojnica oziroma vozilo za prodajo
– do vključno 5 m2
3,00 EUR/dan
največ 1 mesec, če predlagana lokacija to dopušča
– od 5 m2 do vključno 10 m2
6,00 EUR/dan
– od 10 m2 do vključno 15 m2
12,00 EUR/dan
– nad 15 m2
15,00 EUR/dan
e) Samopostrežni avtomat
150,00 EUR/leto
največ 1 leto
f) Vitrine, izložbe
– do 1m2
180,00 EUR/leto
največ 1 leto
– od 1 m2 do vključno 5 m2
350,00 EUR/leto
– nad 5 m2
550,00 EUR/leto
g) Tabla do velikosti 0,70 X 1,00 m
50,00 EUR/leto
največ 1 leto
h) Razna oprema za posamezni kos
10,00 EUR/leto
največ 1 leto
(2) V ceno uporabnine za gostinski vrt je vključena tudi uporabnina za postavitev opreme gostinskega vrta, v kolikor se nahaja znotraj območja gostinskega vrta.
(3) V kolikor posamezen prosilec zaprosi za postavitev več prodajnih objektov, premičnih stojnic oziroma vozil, namenjenih za prodajo izdelkov, v imenu več prodajalcev (organizator sejma), se skupna uporabnina določi kot seštevek uporabnin za posamezni objekt.
D. DOVOLJENJE ZA UPORABO JAVNIH POVRŠIN 
VII. Postopek pridobitve dovoljenja
18. člen 
(zavezanci za plačilo takse in oprostitve) 
(1) Zavezanci za plačilo občinske takse (v nadaljevanju: uporabniki) so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo javne površine za namen, kot izhaja iz 6. točke 2. člena tega odloka.
(2) Zavezanci za plačilo občinske takse niso državni in občinski organi ter krajevne skupnosti Občine Kočevje.
(3) V primeru dobrodelnih in humanitarnih prireditev se uporabniku zaračuna le 12 % višine takse določene v 21. členu tega odloka.
(4) Občinska taksa se ne plačuje v primerih, ko je uporaba javne površine že zajeta v vrednosti poslovnega prostora, ki je občinska last, za katerega uporabnik javne površine (kot najemnik poslovnega prostora) plačuje občini (kot najemodajalcu) najemnino.
(5) Dejstvo, da uporabnik javne površine začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na višino odmerjene občinske takse.
19. člen 
(vloga za uporabo) 
(1) Javne površine se za namene podrejene rabe iz 6. točke 2. člena tega odloka oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca.
(2) Vloga za pridobitev pravice uporabe javne površine mora vsebovati naslednje podatke:
– ime vlagatelja,
– namen uporabe,
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– opredelitev lokacije,
– skico s prikazom umestitve opreme na javno površino (tloris),
– in druge podatke, ki so potrebni za izdajo odločbe.
(3) Uporabnik mora podati vlogo za pridobitev pravice uporabe javne površine najmanj 8 dni pred predvidenim datumom uporabe javne površine.
20. člen 
(izdaja odločbe) 
(1) Pristojni organ lahko pred izdajo odločbe pridobi mnenje in pogoje službe občine pristojne za urejanje prostora in ceste ter po potrebi upravljalca javnih površin.
(2) Ko pristojni organ ugotovi, da so za uporabo javne površine izpolnjeni vsi pogoji, izda odločbo o odmeri občinske takse, v kateri določi taksnega zavezanca, višino občinske takse in rok za njeno plačilo, opredeli javno površino, ki jo bo taksni zavezanec uporabljal ter pogoje in omejitve uporabe javne površine.
(3) Uporabnik lahko začne uporabljati javno površino, za uporabo katere je bila izdana odločba o občinski taksi, naslednji dan po plačilu občinske takse.
(4) Pristojni organ mora o izdaji odločbe o občinskih taksah obvestiti upravljavca javnih površin in pristojni inšpekcijski organ.
VIII. Višina takse
21. člen 
(višina takse) 
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
Namen uporabe
Višina takse
Obdobje trajanja uporabe
a) Prirejanje razstav, otvoritve, predstavitve
50,00 EUR/dan
največ za 1 mesec, če lokacija dopušča
b) Javna prireditev, javni shod
– površina do vključno 1.500 m2
150,00 EUR/dan
največ za čas trajanja prireditve
– površina nad 1.500 m2
500,00 EUR/dan
c) Za namen volitev, referendumov, peticij 
30 EUR/dan
za čas zbiranja podpisov
IX. Nadzor in kazenske določbe
22. člen
(pristojnost in ukrepi inšpekcije) 
(1) Za nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka je pristojna občinska inšpekcija.
(2) Pristojni občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
– odredi odpravo nepravilnosti,
– odredi odstranitev predmetov, objektov ali naprav, postavljenih v nasprotju z določbami odloka ali brez soglasja oziroma sklenjene pogodbe z občino,
– prepove nadaljnjo uporabo javne površine v nasprotju z določbami odloka ali brez soglasja oziroma sklenjene pogodbe z občino,
– odredi vzpostavitev prejšnjega stanja kršitelju ali po drugi osebi na stroške kršitelja,
– uporabi druge ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
23. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 50 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, šesto, sedmo in osmo alineo prvega odstavka 6. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s 7., 8., 10., 11. in 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s peto in šesto alineo drugega odstavka 13. člena tega odloka.
(2) Z globo 100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 150 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 9. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z drugo in četrto alineo drugega odstavka 13. člena tega odloka.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s tretjo alineo prvega odstavka 6. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s tretjo alineo drugega odstavka 13. člena tega odloka.
(6) Z globo 800 eurov se za prekršek iz petega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
X. Prehodne in končne določbe
24. člen 
(prehodna določba) 
(1) Uporabniki, ki na dan uveljavitve tega odloka že uporabljajo javno površino za namene kot izhajajo iz 2. člena tega odloka, so dolžni vložiti vlogo za uporabo javne površine najkasneje v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka. Za obstoječe uporabnike se stanje uskladi v roku 1 leta po uveljavitvi odloka.
V kolikor tega ne storijo, inšpekcija ukrepa v skladu z drugim odstavkom 22. člena tega odloka.
(2) Postopki za odmero občinske takse začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po določbah Odloka o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).
25. člen 
(razveljavitvena določba) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje, razen v delu, ki ureja občinsko takso za oglaševanje na javnih površinah.
26. člen 
(vacatio legis) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2016-630
Kočevje, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost