Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017

Kazalo

Št. 8021-3/2017-3 Ob-1993/17, Stran 935
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju PFN) z dne 13. 9. 2016, objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017
Predmet javnega razpisa
1. Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 6.000.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije, vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, 
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila, je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na Sklad,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
Roki in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 12. 9. 2017. Odpiranje vlog je praviloma vsak torek v tednu.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagateljica lahko odda vlogo od ponedeljka, 15. 5. 2017 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga CS«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagateljice ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. Prijavni obrazec skupaj z vsemi prilogami mora biti obvezno oddan v registratorju velikosti A4/80 (brez napisa na registratorju, praviloma rumene barve) in zložen po vrstnem redu, kot je naveden v prilogi razpisne dokumentacije in v 5. poglavju javnega razpisa.
3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
4. Vsa dokazila se glasijo na vlagateljico in prijavljeni projekt. Izjema so projekti, pri katerih se bo večinski del lastništva po izvedbi projekta prenesel na občino.
5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih.
6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.
7. V kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev Sklada, mora imeti na dan odpiranja vloge poravnane vse zapadle obveznosti do Sklada (status, da vlagatelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti, se določi na osnovi dejstva, da vlagatelj zamuja s plačili več kot 90 dni).
8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
9. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.
10. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:
– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijske-komunikacijske tehnologije.
11. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.
Upravičenka lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
Upravičeni stroški lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016.
12. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
13. Ekološko sporni projekti se v skladu z drugim odstavkom 4. člena Splošnih pogojev Sklada kot neutemeljeni zavrnejo.
4.2 Finančni pogoji
1. Upravičenka lahko za projekt s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 50.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 50.000,00 EUR oziroma največ 1.500.000,00 EUR.
4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2016 znaša 98.196.909,59 EUR.
5. Vlagateljica mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo projekta in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu. V kolikor ima vlagateljica v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev s strani pristojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestila iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
6. Posojilni pogoji:
– Obrestna mera je od 3-mesečni EURIBOR + 0,60 % do 3-mesečni EURIBOR + 1,20 %, vse glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, kot je razvidno iz spodnje tabele:
OBRESTNA MERA
Euribor
 % pribitka letno
Koeficient razvitosti občin za leto 2017 glede na UMZDRO
3-mesečni
0,60
do vključno 0,89
0,80
od vključno 0,90
do vključno 1,02
1,00
od vključno 1,03
do vključno 1,19
1,20
enak ali višji od 1,20
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %. Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 20 let.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenec koristi najmanj 2 meseca do največ 36 mesecev moratorija.
Vlagateljica se v prijavnem obrazcu sama opredeli glede dolžine odplačilne dobe in moratorija, vendar skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
4.3 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenila pogodbo.
2. Upravičenka posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in overjeno izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za poplačilo vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega proračuna.
3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja,
– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic,
– overjeno izvršnico.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi občine.
5. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila, vodenja posojila in sklenitve dodatka k pogodbi bremenijo upravičenko in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
6. Upravičenka lahko predčasno vrne posojilo, vendar le po predhodnem soglasju Sklada, za kar plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
7. Če upravičenka, ki ji je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
4.4 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenka mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine,
– je možno izvesti tudi po fazah,
– se opravi izključno za namen odobrenega projekta,
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom in da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov in situacij z ustreznim datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga od vključno 1. 1. 2016 dalje;
– kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih od vključno 1. 1. 2016 dalje;
– potrdila o plačilih (npr. bančni izpisek, avansni račun, kompenzacije ...) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del, kopije pogodb z izvajalci;
– v primeru nakazila posojila na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni po črpanju posojila in Skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. V kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo posojila Skladu.
2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.
4. Upravičenka mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine in sklenila pogodbo.
5. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodeljenega posojila.
4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka je 31. 12. 2019.
2. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku projekta Skladu poročati o projektu in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
3. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
4. Upravičenka se v pogodbi zaveže:
– da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij,
– da bo hranila dokumentacijo v povezavi s projektom najmanj do dokončnega vračila posojila,
– da bo Sklad obvestila o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podala informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu,
– da bo omogočila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt,
– da bo redno izpolnjevala vse obveznosti navedene v javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji.
5. Upravičenka bo omogočila Skladu pregled projekta.
6. Sklad lahko od vlagateljice oziroma upravičenke na njene stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja o projektu.
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
Vsebina vloge prijavljenega projekta
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa.
3. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.
4. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno.
5. Lokacija projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije).
6. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je projekt že začet.
7. Investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
V kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni s priloženim investicijskim programom oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno predložiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, iz katere je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri Skladu, cilji ipd.).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr. dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog.
Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– regionalna razvitost – do 25 točk:
– stopnja razvitosti razvojnih regij, 
– koeficient razvitosti občine za leto 2017;
– kakovost prijavljenega projekta – do 50 točk:
– prioriteta izvedbe prijavljenega projekta, 
– zasledovanje enega izmed ciljev (cestna, komunalna in okoljska infrastruktura, socialna infrastruktura in športno turistična infrastruktura, gospodarski razvoj, informacijska komunikacijska tehnologija), 
– vpliv prijavljenega projekta na delovna mesta, na okolje, na obstoječe in/ali bodoče uporabnike in na celovito reševanje problematike območja;
– finančni in terminski vidik – do 25 točk:
– lastna sredstva vlagateljice pri projektu, 
– finančna kondicija vlagateljice, 
– preteklo sofinanciranje Sklada pri projektih vlagateljice, 
– izvedba prijavljenega projekta. 
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Odpiranje je praviloma vsak torek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici, od vključno 15. 5. 2017 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 35 ali več točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 35 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na rep upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po 1. merilu – regionalna razvitost. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ni razpoložljivih sredstev v višini upravičeno zaprošenega posojila, komisija predlagala dodelitev posojila v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). V takem primeru se sredstva upravičenki dodeli, v kolikor jih le-ta sprejme, pod pogojem, da upravičenka poda izjavo, da bo sama zagotovila razliko do višine zaprošenih sredstev in izpeljala celoten prijavljeni projekt.
6. Vlagateljice nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagateljicam.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitve posojila nad 500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad